SFS 1996:850 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2018:1653) om företagsnamn / SFS 1996:850 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
SFS 1996_850 Lag om ändring i firmalagen (1974_156)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

SFS 1996:850
Utkom från trycket
den 20 augusti 1996

1347

1

Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296.

2

Senaste lydelse 1994:237. �ndringen innebär att nionde stycket upphävs.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § firmalagen (1974:156) skall

ha följande lydelse.

15 §2 Om ett näringskännetecken eller dess användning strider mot goda
seder eller allmän ordning eller är vilseledande, får domstolen vid vite

förbjuda innehavaren att använda kännetecknet.

Ett sådant förbud får även meddelas, om någon gör intrång i någon an-

nans rätt till näringskännetecken (firmaintrång).

Talan om förbud får föras av var och en som lider skada av kännetecknet

eller dess användning. Talan om förbud enligt första stycket får föras även
av den myndighet som regeringen bestämmer och av sammanslutning av
berörda näringsidkare.

Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång förekommer och

om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget
förringar värdet av ensamrätten till näringskännetecknet, får domstolen
meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller
annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha
fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt fjärde stycket får meddelas endast om käranden ställer sä-

kerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar
käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av
svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats

enligt fjärde stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt fjärde eller femte stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rätte-
gångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet el-

ler, om detta meddelats enligt första stycket, av den myndighet som rege-
ringen bestämmer. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vites-
förbud.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.