SFS 2020:546 Lag om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2018:1653) om företagsnamn / SFS 2020:546 Lag om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn
SFS2020-546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (2018:1653) om
företagsnamn ska ha följande lydelse.

5 kap.
1 §
Den som gör intrång i rätten till ett näringskännetecken (företags-
namnsintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för
företagsnamnsbrott till böter eller fängelse i högst två år.

Om brottet begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms för grovt

företagsnamnsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

1. har föregåtts av särskild planering,
2. har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form,
3. har varit av större omfattning, eller
4. annars har varit av särskilt farlig art.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar

för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till företagsnamnsbrott eller grovt företags-

namnsbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

�&klagaren får väcka åtal för brott endast om åtal är motiverat från allmän

synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312.

SFS

2020:546

Publicerad
den

18 juni 2020

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.