SFS 2005:293 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2018:1653) om företagsnamn / SFS 2005:293 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
050293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om firmalagen (1974:156)

dels att 20 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 18 a §, av följande lydelse.

18 a § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 18 § skall
förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendo-
men får dess värde förklaras förverkat. �ven utbyte av sådant brott skall för-
klaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad nå-
gon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant
brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 18 §.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 18 § får förkla-

ras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars
finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att använ-
das som hjälpmedel vid brott enligt 18 §, om brottet har fullbordats eller om
förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I
stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Avser intrånget en firma som är skyddad enbart på grund av registrering,

får förverkande inte avse det intrång som gjorts före registreringsdagen.

20 §

2 Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § första

stycket kan domstol efter vad som är skäligt besluta att näringskännetecken,
som i strid mot förbudet förekommer på skyltar, varor, förpackningar, re-
klamtryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras så att
det inte längre strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilsele-
dande. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilket känneteck-
net förekommer förstörs eller ändras på visst sätt, får domstolen besluta om
detta.

Vid överträdelse av ett vitesförbud som meddelats enligt 15 § andra

stycket eller annars vid firmaintrång kan domstol på yrkande av den som har
lidit intrånget efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång
besluta om en åtgärd som anges i första stycket eller besluta att egendomen
skall lämnas ut mot lösen till den som har lidit intrånget, samt att ett föremål
vars användande skulle innebära firmaintrång, skall förstöras eller ändras på
visst sätt.

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 1994:237.

SFS 2005:293

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:293

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Om ett vitesförbud överträtts eller om det skäligen kan antas att ett brott

enligt 18 § har begåtts, får egendom som avses i första eller andra stycket tas
i beslag. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål
i allmänhet.

Bestämmelserna i andra och tredje styckena tillämpas också i fråga om

försök eller förberedelse till brott.

Beslut som avses i denna paragraf skall inte meddelas, om förverkande el-

ler åtgärd till förebyggande av missbruk skall beslutas enligt 18 a § eller en-
ligt brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.