SFS 2006:689 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (2018:1653) om företagsnamn / SFS 2006:689 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
060689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om firmalagen (1974:156)2

dels att i 20 g § ordet ⬝kronofogdemyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Kro-

nofogdemyndigheten⬝,

dels att 20 f § skall ha följande lydelse.

20 f §

3 Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av Kronofogde-

myndigheten enligt de villkor som domstolen har föreskrivit och med till-
lämpning av 1�3 kap., 17 kap. 1�5 §§ samt 18 kap. utsökningsbalken. Sö-
kandens motpart skall underrättas om verkställigheten endast om beslutet
om intrångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndig-
heten har rätt att ta fotografier och göra film- och ljudupptagningar av så-
dana föremål som den får söka efter. Myndigheten har också rätt att ta ko-
pior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.

En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i

27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200. bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 20 g § 1998:1458.

3 Senaste lydelse 1998:1458.

SFS 2006:689

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.