SFS 2016:223 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2016:223 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
160223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen

(2008:486)

2

dels att 50, 54�58, 60 och 62 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 50, 54 och 62 §§ ska utgå,
dels att 36, 47�49, 51, 52, 59, 61 och 66 §§ och rubrikerna närmast före 51

och 59 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det närmast efter rubriken Var och av vem talan får väckas ska infö-

ras en ny paragraf, 46 a §, och närmast före 46 a § en ny rubrik av följande ly-
delse.

36 §

För att säkerställa ett anspråk på marknadsstörningsavgift får domsto-

len besluta om kvarstad. I ett sådant fall gäller bestämmelserna i 15 kap. rätte-
gångsbalken om kvarstad för fordran.

Behörig domstol

46 a §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

1. förbud som avses i 23 §,
2. åläggande som avses i 24 eller 25 §,
3. marknadsstörningsavgift enligt 29 §,
4. kvarstad enligt 36 §,
5. skadestånd enligt 37 §,
6. utdömande av vite enligt 49 §, och
7. oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning enligt 66 §.

47 §

3

En talan om förbud eller åläggande enligt 23, 24 eller 25 § får väckas

av

1. Konsumentombudsmannen,
2. en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, eller
3. en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare.

48 §

4

En talan om marknadsstörningsavgift enligt 29 § väcks av Konsu-

mentombudsmannen.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse av 58 § 2013:112.

3 �ndringen innebär bl.a. att första och tredje styckena tas bort.

4 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2016:223

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:223

Om Konsumentombudsmannen i ett visst fall beslutar att inte föra talan om

marknadsstörningsavgift, får en enskild näringsidkare som berörs av mark-
nadsföringen eller en sammanslutning av näringsidkare väcka en sådan talan.

49 §

5

En talan om utdömande av vite får väckas av den som har begärt vi-

tesföreläggandet och av Konsumentombudsmannen.

�verklagande av vissa beslut

51 §

Konsumentombudsmannens beslut enligt 42�44 §§ samt om vitesföre-

läggande efter en sådan uppmaning överklagas till Patent- och marknadsdom-
stolen. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 46 § eller enligt föreskrif-
ter som meddelats med stöd av nämnda paragraf.

52 §

6

Beslut under rättegången i frågor som avses i 27 § och 40 § första

stycket får överklagas särskilt. Besluten ska vid handläggningen i Patent- och
marknadsöverdomstolen anses röra en åtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Handläggningen i domstolen

59 §

7

Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om

saken inte är tillåten tillämpas på mål om förbud eller åläggande enligt 23, 24
eller 25 § och mål om marknadsstörningsavgift enligt 29 §.

I mål om skadestånd enligt 37 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbal-

ken om tvistemål där förlikning om saken är tillåten.

61 §

8

Om en talan enligt denna lag har väckts av någon annan än Konsu-

mentombudsmannen ska rätten underrätta ombudsmannen om rättegången.

66 §

Regeringen får med avseende på en främmande stat bestämma att föl-

jande ska gälla.

I fråga om en vara som är försedd med en oriktig eller vilseledande ur-

sprungsbeteckning, genom vilken varan direkt eller indirekt anges vara fram-
bragd eller tillverkad i den främmande staten eller i en region eller ort i den
främmande staten, får åtgärd enligt 39 § beslutas även i andra fall än som av-
ses där. Detta gäller dock inte om beteckningen enligt handelsbruk endast tjä-
nar till att märka ut varans art eller om den åtföljs av en uppgift som tydligt
anger att varan inte har frambragts eller tillverkats i den angivna staten eller
på den angivna orten.

En talan om en åtgärd enligt andra stycket väcks av Konsumentombuds-

mannen eller, om denne har beslutat att inte väcka talan, av någon som driver
rörelse med varor av samma slag som den vara som talan avser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

5 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

6 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

7 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

8 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS 2016:223

2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdan-

det ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och
marknadsöverdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handlägg-

ningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.