SFS 2017:1309 Lag om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2017:1309 Lag om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
171309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:695) om ändring i
marknadsföringslagen (2008:486);

utfärdad den 18 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen

(2008:486) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:695) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets
intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka
marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
� lagen (1992:1672) om paketresor,
� tobakslagen (1993:581),
� lotterilagen (1994:1000),
� sjölagen (1994:1009),
� lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
� lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
� lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
� lagen (1999:158) om investerarskydd,
� lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhäl-

lets tjänster,

� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� prisinformationslagen (2004:347),
� lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
� försäkringsavtalslagen (2005:104),
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:510) om lufttransporter,
� radio- och tv-lagen (2010:696),
� alkohollagen (2010:1622),
� konsumentkreditlagen (2010:1846),
� lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller

långfristig semesterprodukt,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128.

SFS 2017:1309

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

2

SFS 2017:1309

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och

tillskottsnäring,

� lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,

fartygs- och busspassagerarförordningar,

� lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,
� lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,
� lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalnings-

transaktioner,

� lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel, och
� lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom marknads- och immaterialrätt
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.