SFS 2018:775 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2018:775 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
SFS2018-775.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 29 §§ marknadsföringslagen

(2008:486) ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets

intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka

marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

�

socialförsäkringsbalken,

�

lagen (1992:1672) om paketresor,

�

tobakslagen (1993:581),

�

lotterilagen (1994:1000),

�

sjölagen (1994:1009),

�

lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

�

lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

�

lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,

�

lagen (1999:158) om investerarskydd,

�

lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssam-

hällets tjänster,

�

lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

�

lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

�

prisinformationslagen (2004:347),

�

lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

�

försäkringsavtalslagen (2005:104),

�

lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

�

lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

�

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

�

lagen (2010:510) om lufttransporter,

�

radio- och tv-lagen (2010:696),

�

lagen (2010:751) om betaltjänster,

�

alkohollagen (2010:1622),

�

konsumentkreditlagen (2010:1846),

�

lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

eller långfristig semesterprodukt,

�

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

�

lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och

tillskottsnäring,

1

Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347.

2

Senaste lydelse 2018:174.

SFS 2018:775

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:775

�

lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,

fartygs- och busspassagerarförordningar,

�

lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,

�

lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,

�

lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalnings-

transaktioner,

�

lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel,

och

�

lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

29 §3 En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-

störningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsid-

karens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot

�

7 §,

�

8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12�17 §§,

�

18 §,

�

20 §, eller

�

någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.

Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot någon av bestämmelserna i

�

64 kap. 46 § socialförsäkringsbalken,

�

14 § första stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 tobaks-

lagen (1993:581),

�

7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),

�

8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket samt

15kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696),

�

11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299)

om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara

till andra än konsumenter,

�

11 § första stycket 2 eller 12 § lagen (2017:425) om elektroniska ciga-

retter och påfyllningsbehållare.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare

som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträ-

delsen.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg

(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 2017:427.

Viktiga lagar inom marknads- och immaterialrätt
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.