SFS 2007:3 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2007:3 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
070003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 11 januari 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen

(1995:450)

dels att 34, 36 och 42 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 a och 35 a §§, av

följande lydelse.

2 a §

Lagen tillämpas också när Konsumentombudsmannen fullgör sina

skyldigheter som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan
de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskydds-
lagstiftningen

2.

34 §

3

På uppmaning av Konsumentombudsmannen skall

1. var och en yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende

om tillämpningen av denna lag,

2. en näringsidkare tillhandahålla de handlingar, varuprover och liknande

som kan ha betydelse för utredningen i ett ärende där beslut om förbud eller
åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § kan antas komma i fråga.

35 a § Om det behövs för tillsynen i ett ärende som avses i 34 § 2 eller
35 § får Konsumentombudsmannen uppmana näringsidkaren att hålla de
lokaler eller motsvarande utrymmen där näringsverksamheten utövas, dock
inte bostäder, tillgängliga för inspektion.

36 § Om en uppmaning enligt 34, 35 eller 35 a § inte följs, får Konsument-
ombudsmannen förelägga den som berörs att fullgöra sin skyldighet vid vite.

42 § Konsumentombudsmannens beslut enligt 34 §, 35 och 35 a § samt
om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning överklagas hos Stockholms
tingsrätt. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 37 § eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av nämnda paragraf.

1 Prop. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3, rskr. 2006/07:77.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

3 Senaste lydelse 2002:565.

SFS 2007:3

Utkom från trycket
den 23 januari 2007

background image

2

SFS 2007:3

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhets-
departementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.