SFS 2000:129 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2000:129 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
000129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om marknadsföringslagen

(1995:450)

dels

att 29 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 8 a och 13 a §§, samt

närmast före 8 a och 13 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Jämförande reklam

8 a §

En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en an-

nan näringsidkare eller dennes produkter, bara om jämförelsen

1. inte är vilseledande,
2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för

samma ändamål,

3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och ut-

märkande egenskaper hos produkterna,

4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsid-

kare eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra känne-
tecken,

5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares

verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra känne-
tecken,

6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med

samma beteckning,

7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares varumärkes, fir-

mas eller andra känneteckens renommé eller varas ursprungsbeteckning, och

8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt

som har ett skyddat varumärke eller firma.

1

Prop. 1999/2000:40, bet. 1999/2000:LU13, rskr. 1999/2000:163.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsu-

mentskydd vid distansavtal (EGT L 144, 4.6.1997, s. 19, Celex 397L0007), rådets
direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagar och andra författningar om vilseledande reklam (EGT L 250, 19.9.1984, s. 17,
Celex 384L0450) senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/
EG (EGT L 290, 23.10.1997, s. 18, Celex 397L0055) samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 om behandling av personuppgifter
och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (EGT L 24, 30.1.1998,
s. 1, Celex 397L0066).

SFS 2000:129

Utkom från trycket
den 11 april 2000

background image

2

SFS 2000:129

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Vid en jämförelse som avser ett särskilt erbjudande skall det på ett klart

och entydigt sätt framgå när erbjudandet upphör att gälla eller, om det sär-
skilda erbjudandet är beroende av tillgången på produkten, de begränsningar
som då gäller för det. Om det särskilda erbjudandet ännu inte har börjat
gälla, skall det klart och entydigt också framgå när specialpriset eller de an-
dra särskilda villkoren börjar gälla.

Obeställd reklam

13 a §

En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person an-

vända telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande auto-
matiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon
enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Näringsidkaren får använda andra metoder för individuell kommunikation

på distans om inte den fysiska personen tydligt motsatt sig att metoden an-
vänds.

29 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller

ett åläggande som har meddelats med stöd av 14 eller 15 § eller mot en före-
skrift i 5�13a §§, skall ersätta den skada som därigenom uppkommer för en
konsument eller någon annan näringsidkare.

Vid bestämmande av ersättningen till näringsidkare får hänsyn tas även

till omständigheter av annan än ekonomisk art.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.