SFS 2020:874 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2020:874 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
SFS2020-874.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 29 §§ marknadsföringslagen
(2008:486) ska ha följande lydelse.

2 §2 Lagen tillämpas

1. när näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin

näringsverksamhet,

2. på tv-sändningar, beställ-tv och videodelningsplattformar som omfattas

av radio- och tv-lagen (2010:696),

3. när Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december
2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar
för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG)
nr 2006/2004, och

4. när behörig myndighet fullgör sina skyldigheter enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om
tjänster på den inre marknaden.

Bestämmelserna om garantier i 22 § tillämpas inte i fråga om en tjänst

som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än
Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma
gäller 4 § tredje stycket och 7 § när en näringsidkare, som är etablerad i en
annan stat än Sverige inom EES, riktar marknadsföring mot en annan
näringsidkare.

29 §3 En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-
störningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på närings-
idkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot

� 7 §,
� 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12�17 §§,
� 18 §,
� 20 §, eller
� någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.
Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot någon av bestämmelserna i

� 64 kap. 46 § socialförsäkringsbalken,
� 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),

1 Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16.
2 Senaste lydelse 2020:338.
3 Senaste lydelse 2020:338.

SFS

2020:874

Publicerad
den

3 november 2020

background image

SFS

2020:874

2

� 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket,

9 a kap. 10 och 11 §§ eller 15 kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696),

� 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299)

om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara
till andra än konsumenter,

� 4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 §, 4 § första stycket 2 eller 5 § 2 eller 3

lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare

som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till över-
trädelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom marknads- och immaterialrätt
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.