SFS 2001:271 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2001:271 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
010271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22

§ marknadsföringslagen

(1995:450) skall ha följande lydelse.

22 §

2

En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-

störningsavgift), om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidka-
rens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon bestäm-
melse i 5�13 §§.

Detsamma gäller om en näringsidkare eller någon som handlar på dennes

vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna
i 14 § första stycket andra och tredje meningen tobakslagen (1993:581),
4 kap. 10 § alkohollagen (1994:1738) eller 7 kap. 3, 4 eller 10 § radio- och
TV-lagen (1996:844).

Vad som sägs i första och andra stycket gäller också en näringsidkare som

uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Britta Ahnmé Kågerman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222.

2

Senaste lydelse 1999:1007.

SFS 2001:271

Utkom från trycket
den 6 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.