SFS 2020:1035 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2020:1035 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
SFS2020-1035.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 § marknadsföringslagen (2008:486)
ska ha följande lydelse.

29 §2 En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-
störningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på närings-
idkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot

� 7 §,
� 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12�17 §§,
� 18 §,
� 20 §, eller
� någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.
Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot någon av bestämmelserna i

� 64 kap. 46 § socialförsäkringsbalken,
� 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),
� 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket,

9 a kap. 10 och 11 §§ eller 15 kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696),

� 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti när det gäller ett erbju-

dande som inte är riktat bara till andra än konsumenter,

� 4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 §, 4 § första stycket 2 eller 5 § 2 eller 3 lagen

(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare

som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträd-
elsen.

Avgiften tillfaller staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och

ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2020:874.

SFS

2020:1035

Publicerad
den

2 december 2020

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.