SFS 2004:315 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2004:315 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
040315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22

§ marknadsföringslagen

(1995:450) skall ha följande lydelse.

22 §

2

En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-

störningsavgift), om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidka-
rens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon bestäm-
melse i 5�13 och 13 c §§.

Detsamma gäller om en näringsidkare eller någon som handlar på dennes

vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna
i 14 § första stycket andra och tredje meningarna eller 14 a § första stycket 2
tobakslagen (1993:581), 4 kap. 10 § alkohollagen (1994:1738), 7 kap. 3, 4
eller 10 § radio- och TV-lagen (1996:844) eller, när det gäller ett erbjudande
som inte är riktat bara till andra än konsumenter, 11 § lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare

som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdel-
sen.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Senaste lydelse 2004:103.

SFS 2004:315

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.