SFS 2002:565 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2002:565 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
020565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om marknadsföringslagen

(1995:450)

dels att nuvarande 13 a § skall betecknas 13 b §,
dels att den nya 13 b § skall ha följande lydelse,
dels att 19�21, 29, 34, 35, 38, 44, 50, 54 och 55 §§ samt rubriken närmast

före 21 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 13 a och 16 a §§, samt

närmast före 13 a § och 16 a § nya rubriker av följande lydelse.

Garantier

13 a §

En näringsidkare, som vid marknadsföringen erbjuder sig att genom

en garanti eller liknande utfästelse under en viss tid svara för en produkt el-
ler del därav eller för en egenskap hos produkten, skall vid försäljningen
lämna köparen tydlig information om utfästelsens innehåll och de uppgifter
som är nödvändiga för att köparen skall kunna göra den gällande. Informa-
tion skall även lämnas om att köparens rättigheter enligt lag inte påverkas av
utfästelsen.

Utfästelsen och informationen skall lämnas i en handling eller i någon an-

nan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köparen.

13 b §

3

En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person an-

vända telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande auto-
matiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon
enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

1 Prop. 2001/02:134 och 2001/02:150, bet. 2001/02:LU33 och 2001/02:LU29, rskr.
2001/02:306 och 2001/02:307.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om
vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garan-
tier (EGT L 171, 7.7.1999, s. 12, Celex 31999L0044) och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informa-
tionssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (⬝Direktiv
om elektronisk handel⬝) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1, Celex 32000L0031). Se även
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informa-
tionsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

3 Senaste lydelse av tidigare 13 a § 2000:129.

SFS 2002:565

Utkom från trycket
den 14 juni 2002

background image

2

SFS 2002:565

Näringsidkaren får använda andra metoder för individuell kommunikation

på distans om inte den fysiska personen tydligt motsatt sig att metoden an-
vänds.

En näringsidkare som använder e-post vid icke begärd marknadsföring till

fysiska personer skall respektera och regelbundet kontrollera register där
personer som inte önskar få sådan marknadsföring med e-post kan registrera
sig.

�&läggande att tillhandahålla tekniska hjälpmedel

16 a §

En tjänsteleverantör enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel

och andra informationssamhällets tjänster som i strid med 10 § i den lagen
låter bli att tillhandahålla sådana tekniska hjälpmedel som avses där får åläg-
gas att tillhandahålla hjälpmedlen.

19 §

Ett förbud enligt 14 eller 17 § och ett åläggande enligt 15 eller 16 a §

skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

20 §

Rätten får meddela förbud enligt 14 eller 17 § eller åläggande enligt

15 eller 16 a § att gälla tills vidare, om

1. käranden visar sannolika skäl för sin talan, och
2. det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller låta bli att

vidta en viss handling minskar betydelsen av ett förbud eller åläggande.

I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 15 kap. 5 § andra � fjärde

styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beslutet får verkställas genast.

Förelägganden

21 §

I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen med-

dela föreläggande om

1. förbud som avses i 14 eller 17 § (förbudsföreläggande),
2. åläggande som avses i 15 § (informationsföreläggande), eller
3. åläggande som avses i 16 a §.
Föreläggandet skall förenas med vite.
För att bli gällande skall näringsidkaren godkänna föreläggandet omedel-

bart eller inom en viss tid. Om föreläggandet har godkänts, gäller det som en
lagakraftvunnen dom.

Ett godkännande som sker efter den utsatta tiden gäller inte.

29 §

4

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller

ett åläggande som har meddelats med stöd av 14, 15 eller 16 a § eller mot en
föreskrift i 5�13 b §§, skall ersätta den skada som därigenom uppkommer
för en konsument eller någon annan näringsidkare.

Vid bestämmande av ersättningen till näringsidkare får hänsyn tas även

till omständigheter av annan än ekonomisk art.

34 §

En näringsidkare är skyldig att på uppmaning av Konsumentombuds-

mannen

4 Senaste lydelse 2000:129.

background image

3

SFS 2002:565

1. yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende om till-

lämpningen av denna lag,

2. tillhandahålla de handlingar, varuprover och liknande som kan ha bety-

delse för utredningen i ett ärende där beslut om förbud eller åläggande enligt
14, 15, 16 a eller 17 § kan antas komma i fråga.

35 §

Den som har meddelats ett förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a

eller 17 § är skyldig att på uppmaning av Konsumentombudsmannen tillhan-
dahålla de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs
för tillsynen över att förbudet eller åläggandet följs.

38 §

5

Talan om förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § väcks

vid Marknadsdomstolen. Om samma kärande, eller en annan kärande i sam-
råd med denne, samtidigt väcker en talan om marknadsstörningsavgift enligt
22 § eller skadestånd enligt 29 § med anledning av marknadsföringen, skall
dock en talan om förbud eller åläggande väckas vid Stockholms tingsrätt.

Talan om förbud eller åläggande får väckas av
1. Konsumentombudsmannen,
2. en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, och
3. en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare.
Ett interimistiskt beslut enligt 20 § meddelas av den domstol där en rätte-

gång enligt första stycket pågår.

44 §

En dom i vilken frågan om förbud enligt 14 eller 17 § eller åläggande

enligt 15 eller 16 a § har prövats, hindrar att en ny talan enligt 14, 15, 16 a
eller 17 § väcks med anledning av marknadsföringen. En sådan dom hindrar
dock inte att samma fråga prövas på nytt när ändrade förhållanden föranle-
der det.

50 §

6

Om något annat inte följer av denna lag, skall föreskrifterna i rätte-

gångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas
på mål om förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § och mål om
marknadsstörningsavgift enligt 22 §.

I mål om skadestånd enligt 29 § gäller vad som är föreskrivet i rättegångs-

balken om tvistemål där förlikning om saken är tillåten.

I ärenden som avses i 42 § andra stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden, om något annat inte följer av denna lag.

54 §

I mål om förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § har den

som har talerätt enligt 38 § andra stycket rätt att delta i rättegången som in-
tervenient enligt 14 kap. rättegångsbalken.

55 §

I mål enligt denna lag gäller i fråga om rättegångskostnader 18 kap.

rättegångsbalken. Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken skall dock
inte tillämpas i mål om förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 §. I
sådana mål får rätten bestämma att var och en av parterna skall svara för sina
rättegångskostnader.

5 Senaste lydelse 1999:114.

6 Senaste lydelse 1996:270.

background image

4

SFS 2002:565

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Britta Ahnmé Kågerman
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.