SFS 2002:812 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2002:812 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
020812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 21 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22

§ marknadsföringslagen

(1995:450) skall ha följande lydelse.

22 §

2

En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-

störningsavgift), om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidka-
rens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon bestäm-
melse i 5�13 §§.

Detsamma gäller om en näringsidkare eller någon som handlar på dennes

vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna
i 14 § första stycket andra och tredje meningen eller 14 a § första stycket 2
tobakslagen (1993:581), 4 kap. 10 § alkohollagen (1994:1738) eller 7 kap. 3,
4 eller 10 § radio- och TV-lagen (1996:844).

Vad som sägs i första och andra stycket gäller också en näringsidkare som

uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Britta Ahnmé Kågerman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:64, bet. 2002/03:KU2, rskr. 2002/03:2.

2

Senaste lydelse 2001:271.

SFS 2002:812

Utkom från trycket
den 29 november 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.