SFS 1999:1007 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 1999:1007 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
991007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22

§ marknadsföringslagen

(1995:450) skall ha följande lydelse.

22 §

2

En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknads-

störningsavgift), om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidka-
rens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon bestäm-
melse i 5�13 §§.

Detsamma gäller om en näringsidkare eller någon som handlar på dennes

vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna
i 26 § andra stycket lokalradiolagen (1993:120), 14 § första stycket andra
och tredje meningen tobakslagen (1993:581), 4 kap. 10 § alkohollagen
(1994:1738) eller 7 kap. 3, 4 eller 10 § radio- och TV-lagen (1996:844).

Vad som sägs i första och andra stycket gäller också en näringsidkare som

uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Nils

Dexe

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42.

2

Senaste lydelse 1996:861.

SFS 1999:1007

Utkom från trycket
den 10 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.