SFS 2006:1020 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2006:1020 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
061020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 29 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen

(1995:450) att det i lagen skall införas en ny paragraf, 28 a §, av följande ly-
delse.

28 a §

Marknadsstörningsavgift skall betalas till Kammarkollegiet inom

trettio dagar efter det att domen vunnit laga kraft eller den längre tid som
anges i domen.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, skall

Kammarkollegiet lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser
om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2005/06:105, bet. 2005/06:LU33, rskr. 2005/06:377.

SFS 2006:1020

Utkom från trycket
den 11 juli 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.