SFS 2011:1216 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Marknadsföringslag (2008:486) / SFS 2011:1216 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
111216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 27 §§ marknadsföringslagen

(2008:486) ska ha följande lydelse.

2 §

2

Lagen tillämpas

1. då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin

näringsverksamhet,

2. på sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-

lagen (2010:696),

3. då Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober
2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar
för konsumentskyddslagstiftningen

3, och

4. då behörig myndighet fullgör sina skyldigheter enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om
tjänster på den inre marknaden

4.

Bestämmelserna om garantier i 22 § tillämpas inte i fråga om en tjänst

som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än
Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma
gäller 4 § tredje stycket och 7 § när en näringsidkare, som är etablerad i en
annan stat än Sverige inom EES, riktar marknadsföring mot en annan nä-
ringsidkare.

27 §

Rätten får meddela förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller

25 § att gälla tills vidare om

1. käranden visar sannolika skäl för sin talan, och
2. det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller låta bli att

vidta en viss handling minskar betydelsen av ett förbud eller åläggande.

I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 15 kap. 5 § andra�fjärde

styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beslutet får verkställas genast.

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

2 Senaste lydelse 2010:719.

3 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

4 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36 (Celex 32006L0123).

SFS 2011:1216

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1216

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.