SFS 1977:702

770702.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'..i!

v'l :

SFS 1977:702

Lag

Utkom från trycket

den 13sept. 1977

I

f"ii

om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 45 § mönsterskyddslagen

(1970:485) skall ha nedan angivna lydelse.

45 § Mönsterhavare som icke har hemvist i Sverige skall ha ett här
bosatt ombud med behörighet att för honom mottaga delgivning av stäm­

ning, kallelser och andra handlingar i m ål och ärenden om mönsterrätt med
undantag av stämning i br ottmål och av föreläggande för part att infinna sig
personligen inför domstol. Ombud skall anmälas till mönsterregistret och

antecknas i de tta.

Har mönsterhavare ej anmält ombud enligt första stycket, kan delgiv­

ning i ställ et ske genom att den handling som skall delges sändes till honom
med posten i b etalt brev under hans i m önsterregistret antecknade adress.
�r fullständig adress ej antecknad i re gistret, kan delgivning ske genom att

handlingen hålles tillgänglig hos registreringsmyndigheten och genom att
meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll kungöres i

publikation som regeringen bestämmer. Delgivning anses ha skett, när vad
nu sagts blivit fullgjort.

Denna lag träder i k raft den 1 janu ari 1978.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i f råga om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

Prop. 1976/77:63, KU 45, rskr 336.

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.