SFS 1977:732

770732.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:732

om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

utkom fran trycket

den

sept. 1977

utfardad den 1 sep tember 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fraga om varumärkeslagen

(i960;644E

' Prop. 1976/77; 96, NU 1976/77:29, rskr 1976/77:2.77.

^ Senaste lydelse av

30 §1970:742

48 §1967:841.

⬢J. ⬢ ⬢

:⬢ / c ⬢⬢⬢

¬

background image

SFS 1977:732

dels att i 18. 26. 28, 29. 30. 35 och 48 §§ ordet "Konungen" skall bytas

ut mot "regeringen".

dels att i 26 S ordet "radhusrätt" skall bytas ut mot "tingsrätt".

dels att 47 ^ sk all ha nedan angivna lydelse.

47 §⬢' Talan mot slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt denna

lag mä föras av sökanden, om det gått honom emot. Mot beslut, varigenom

ansökan bifallits oaktat invändning framställts i b ehörig ordning, må talan
föras a\ den som gjort invändningen. �&terkallar invändaren sin talan, må
denna likväl prövas, om särskilda skäl föreligga.

Talan föres genom besvär hos patentbesvärsrätten inom två månader

från beslutels dag.

Mot patentbesvärsrättens slutliga beslut må talan föras av sökanden, om

det gått honom emot. Talan föres hos regeringsrätten genom besvär inom
två månader från beslutets dag.

Denna lag träder i kra ft den I jan uari 1978.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt G. Nilsson

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1971:625.

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.