SFS 1978:149

780149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 20 april 1978

220

' Prop. 1977/78:1, LU 10, rskr 126 .

: ^
lEl

SFS 1978:149

Lag

utkom från trycket

ändring 1 p atentlagen (1967:837);

"St:

Utfärdad den 6 april 1978.

aifi:

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om patentlagen (1967; 837)

:ife

dels att nuvarande 7§ skall upphöra att gälla, att nuvarande 8 och 9 SS

cj,,

skall b etecknas 7 och 8

och erhålla nedan angivna lydelse, att rubriken

närmast före nuvarande 8 § skall sättas närmast före nya 7 samt att en ny

paragraf, betecknad 9i?, av nedan angivna lydelse skall infö ras,

dels att 28-38 §§ och rubriken närmast före 28 i? skall upphöra att gälla

samt att i stället skall införas elva nya paragrafer, betecknade 28-38

och en ny rubrik närmast före nya 28 §, av nedan angivna lydelse,

jj

dels att nuvarande 72-76skall betecknas 75-79att nya 75 och

77

skall erh ålla nedan angivna lydelse samt att tre nya paragrafer, be-

tecknade 72-74

av nedan angivna lydelse skall införas.

dels nu 1-3,6, 13, 15, 19-22, 24, 40, 41, 51-53. 55, 60 och 65 JjS skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas Qorton nya paragrafer, betecknade

80-93 §§, och en rubrik närmast före 80 §, av nedan angivna lydelse,

dels alt punkt 1 andra meningen i lagens ikraft trädande- och övergångs­

bestämmelser skall upphöra att gälla.

'tiji

¬

background image

Till följd hä rav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

SFS 1978:149

dag då denna lag träder i kraf t.

1 KAP.

Allmänna bestämmelser

⬢ 1 § Den som gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, eller

den till vilken uppfinnarens rätt övergått äger att, enligt l-IO kap. denna

lag, efter ansökan erhålla patent på uppfinningen här i riket och därigenom

förvärva ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Om europeiskt

patent stadgas i 11 kap.

Såsom uppfinning anses aldrig vad som utgör enbart

1) en upp täckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,

2) en konstnärlig skapelse,

3) en plan, regel elle r metod för intellektuell verksamhet, för spel eller

för affärsverksamhet eller ett datorprogram,

4) ett framläggande av information.

Såsom uppfinning anses ej heller sådant förfarande för kirurgisk eller te­

rapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på männi­

skor eller djur. Vad nu sagts utgör ej hinder för att patent meddelas på als­

ter, däribland ämnen och blandningar av ämnen, för användning vid förfa­
rande av detta slag.

Patent meddelas icke på

1) uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän

ordning,

2) växtso rter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarande för

framställning av växter eller djur; patent må dock meddelas på mikrobiolo­
giskt förfarande och alster av sådant förfarande.

2 § Patent meddelas endast på uppfinning som är ny i förhållande till vad

som blivit känt före dagen för patentansökningen och tillika väsentligen
skiljer sig därifrån.

Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett ge­

nom skrift, fö redrag, utnyttjande eller på annat sätt. �ven inneh ållet i pa­

tentansökan som före nämnda dag gjorts här i riket anses som känt, om
denna ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Villkoret i första stycket

att uppfinningen väsentligen skall skilja sig från vad som blivit känt före

dagen för patentansökningen gäller dock icke i förhå llande till innehållet i
sådan ansökan.

Bestämmelser om att, vid tillämpning av andra stycket, ansökan som av­

ses i 3 eller 11 kap. i vissa fall äge r samma verkan som en här i riket gjord

patentansökan finnas i 29, 38 och 87 §§.

Villkoret i första stycket att uppfinningen skall vara ny utgör ej hinder

för att patent meddelas på känt ämne eller känd blandning av ämnen för
användning vid förfarande som avses i 1 § tredje stycket, om användningen

av ämnet eller blandningen icke ä r känd vid förfa rande av detta slag.

Patent må meddelas utan hinder av att uppfinningen inom sex månader

innan p atentansökningen gjordes blivit allmänt tillgänglig

221

¬

background image

SFS 1978:149

1) till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon

från vilken denne härleder sin rätt eller

2) genom att sökande n eller någon från vilken denne härleder sin rätt fö­

revisat uppfinningen på sådan officiell eller officiellt erkänd internationell

utställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade kon­

ventionen om interna tionella utställningar.

3 § Den genom patent förvärvade ensamrätten innebär att. med de un­
dantag som anges nedan, annan än patenthavaren ej må utan dennes lov
utnyttja uppfinningen genom att

1) tillverka, utbjuda, bringa i omsättning eller använda patentskyddat

alster eller införa eller inneha sådant alster för ändamål som nu sagts,

2) använda patentskyddat förfarande eller, om han vet eller det med

hänsyn till omständigheterna är uppenbart att förfarandet ej flir användas

utan p atenthavarens lov, utbjuda det för användning här i riket,

3) utbjuda , bringa i omsättning eller använ da alster som tillverkats enligt

patenskyddat förfarande eller införa eller inneha alstret för ändamål som

nu sagts.

Ensamrätten innebär även att annan än patenthavaren ej må utan dennes

lov utnyttja uppfinningen genom att erb juda eller tillhandahålla någon som

ej är berättigad att utnyttja uppfinningen sådant medel för att utöva den här

i riket som hänför sig till något väsentligt i uppfinningen, om den som er­
bjuder eller tillhandahåller medlet vet eller det med hänsyn till omständig­

heterna är uppenbart att medlet är lämpat och avsett att användas vid ut­

övande av uppfinningen. �r medlet en i handeln allmänt förekommande

vara, gäller vad nu sagt s dock endast om den som erbjuder eller tillhanda­
håller medlet söker påverka mottagaren till handling som avses i första

stycket. Vid tillämpning av bestämmelserna i detta st ycke skall såsom be­

rättigad att utnyttja uppfinningen icke anse s den som utnyttjar uppfinning­

en på sätt som sägs i tredje sty cket 1, 3 eller 4.

Från ensamrätten undantagas

1) utnytt jande som ej sker yrkesmässigt,

2) utny ttjande av patentskyddat alster som bringats i omsättning här i ri­

ket av patenthavaren eller med dennes samtycke,

3) u tnyttjande av uppfinning f ör experiment, som avser själva uppfin­

ningen,

4) bered ning på apotek av läkemedel enligt läk ares förskrivning i enskilt

fall eller åtgärd med sålunda berett läkemedel.

�f

4 § Den som utnyttjade uppfinning yrkesmässigt här i riket när ansökan
om patent därå gjordes må utan hinder av patentet fortsätta utnyttjandet

med bibehållande av dess allmänna art, om utnyttjandet icke innefattade

uppenbart missbruk i förhållande till patentsökanden eller någon från vil ­
ken denne härleder sin rätt. Sådan rätt till utnyttjande tillkommer under
motsvarande förutsättningaräven den som vidtagit väsentliga å tgärder för
att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket.

Rätt enligt första stycket må övergå till a nnan endast tillsammans med

rörelse, vari den uppkommit eller utnyt tjandet avsetts skola ske.

222

¬

background image

5 §2 Utan hinder av patent må uppfinningen utnyttjas på utländskt far-

SFS 1978:149

tyg, luftfartyg eller annat utländskt samfärdsmedel för dess behov, när det
tillfälligt i nkommer till riket vid regelbunden trafik eller eljest.

Regeringen äger förordna, att reservdelar och tillbehör till luftfartyg

utan h inder av patent må införas till riket och användas här för reparation

av luftfartyg, hemmahörande i främmande stat i vilken motsvarande för­

måner medgivas för svenska luftfartyg.

6

Ansökan om patent på uppfinning, vilken inom tolv månader före

ansökningsdagen angivits i an sökan avseende patent här i riket eller pa­

tent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell i främmande

stat som är ansluten till Parisko nventionen den 20 mars 1883 för skydd av
den industriella äganderätten, skall vid tillämpning av 2 § första, andra och
Qärde styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökning­
en, om sökanden yrkar det. Sådan prioritet må åtnjutas även från ansökan

om skydd som icke avser stat som är ansluten till konv entionen, om mot­
svarande prioritet från svensk patentansökan medges där den tidigare an­
sökningen gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstäm­

mer med konv entionen.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, patentmyndigheten

föreskriver i vilken ordning yrkande om prioritet skall framställas och vil­

ka handlingar som skola inges till stöd för yrk andet. lakttages ej vad sålun­

da föreskrivits, må prioritet icke åtnjutas.

2 KAP.

Patentansökan och dess handläggning

7 § Med patentmyndigheten avses i den na lag patentmyndigheten här i

riket, om ej annat sägs. Patentmyndighet här i riket är patent- och registre­
ringsverket.

8 § Ansökan om patent göres skriftligen hos patentmyndigheten eller, i

fall som avse s i 3 kap., hos patentmyndighet i främmande stat eller hos in­
ternationell organisation.

Ansökningen skall innehålla beskrivning av uppfinningen, innefattande

även ritningar om sådana behövas, samt bestämd uppgift om vad som sö-

kes skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfin­
ningen avser kemisk förening medför icke att bestämd användning måste

anges i patentkravet. Beskrivningen skall vara så tydlig, att en fackman

med ledning därav kan u töva uppfinningen. Avser uppfinning mikrobiolo­

giskt förfarande eller alster av sådant förfarande och skall mikroorganism

som icke är allmänt tillgänglig användas vid utövande av uppfinningen, an­
ses uppfinningen icke tillräckligt tydligt ang iven, med mindre en kultur av
denna mikroorganism lämnas i förvar enligt föreskrifter som regeringen el­

ler, efter regeringens bestämmande, patentmyndigheten meddelar.

Ansökningen skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivning

och p atenlkrav. Sammandraget skall tjäna enb art som teknisk information
och må icke tillmätas betydelse i annat av seende.

^ Senaste lydelse 1977:700.

^ Senaste lydelse 1977:700.

223

¬

background image

SFS 1978:149

I ansökningen skall uppfinnarens namn anges. Sokes patent av annan än

uppfinnaren, skall sökanden styrka sin rätt till uppfinningen.

Sökanden skall erlägga fastställd ans ökningsavgift.

9 § Om sökanden begär det och erlägger särskild avgift, skall patentmyn­
digheten på de villkor regeringen bestämmer låta ansökningen bli föremål
för sådan nyhetsgranskning vid internationell nyhetsgranskningsmyn-
dighet som avses i artikel 15.5 i den i Washingt on den 19juni 1970 avslutade
konventionen om p atentsamarbete.

10 § I samma ansökan må icke sökas patent på två eller flera uppfinning­

ar, som äro oberoende av varandra.

11

Sökes patent på uppfinning som framgår av tidigare av sökanden

ingiven patentansökan vilken icke slutligt avgjorts, skall den senare ansök­

ningen på de villkor regeringen bestämm er anses gjord vid den tidpunkt då

de handlingar av vilka uppfinningen framgår inkommo till patentmyndighe­
ten, om sökanden yrkar det.

12 § Sökande som ej har hemvist här i riket skall ha ett här bosatt om­

bud, som äger företräda honom i allt som rör ansökningen.

'o

13 § Ansökan om patent må icke ändras så, att patent sökes på något
som ej framgick av ansökningen nä r den gjordes eller enligt 14 § skall anses

gjord.

14 § �ndrar sökanden ansökningen inom sex månader från den dag då

ansökningen gjordes, skall ansökningen anses gjord vid den tidpunkt då
ändringen vidtogs, om han yrkar det.

Yrkande enligt första stycket må framstäl las endast en gång och må ej

återtagas.

15 § Har sökanden icke iakttagit vad som ä r föreskrivet om ansökan el­

ler finner patentmyndigheten annat hinder föreligga för bifall till ansök­

ningen. skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vid­

taga rättelse. 1 sammandraget må pa tentmyndigheten dock, utan att höra
sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller

vidtaga åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, skall ansökningen avskrivas.

Underrättelse därom skall intagas i föreläggandet.

Avskriven ansökan återupptages, om sökanden inom fyra månader efter

utgången av förelagd tid inkommer med y ttrande eller vidtager åtgärd för

att avhjälpa brist och inom samma tid erlägger fastställd återupptagnings-
avgift.

16 § Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder för bifall till an­

sökningen och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall an-

224

Senaste lydelse 1977: 700.

¬

background image

sökningen avslås, om anledning ej förekommer att ge sökanden nytt före-

SFS 1978:149

läggande.

17 § Påstår någon inför patentmyndigheten bättre rätt till uppfinningen

än sö kanden och finnes saken tveksam, må p atentmyndigheten förelägga

honom att väcka talan vid domstol inom viss tid vid äventyr att påståendet

lämnas utan avseende vid patent ansökningens fortsatta prövning.

�r tvist om bättre rätt till uppfinningen anhängig vid domstol, må patent­

ansökningen förklaras vilande i avbidan på att målet slutligt avgö res.

18 § Visar någon inför patentmyndigheten att han äger bättre rätt till

uppfinningen än sökanden, skall patentmyndigheten överföra ansökningen
på honom, om han yrkar det. Den som får patentansökan överförd på sig

skall erlägga ny ansöknin gsavgift.

Yrkas överföring, må a nsökningen icke avskrivas, avslås eller bifallas

förrän yrkandet slutligt p rövats.

19 § �r ansökningen fullständig och finnes ej hinder för patent föreligga,

skall ansökningen godkännas för utläggning enligt 21 §.

Sedan ansökningen godkänts för utläggning, må yrkande enligt 14 § ej

framställas eller patentkraven ändras så att patentskyddets omfattning ut­

vidgas.

20 § Inom två månader efter det ansökningen godkänts för utläggning
skall sö kanden erlägga fastställd utläggningsavgift. Sker det ej, skall an­

sökningen avskrivas. Avskriven ansökan återupptages. om sökanden inom
fyra månader efter utgången av sagda tid erlägger utläggningsavgiften jäm­
te fastställd åte rupptagningsavgift.

Sökes patent av uppfinnaren och begär han befrielse från utläggningsav­

giften inom två m ånader efter det att ansökningen godkänts för utläggning,

må p atentmyndigheten medge honom sådan befrielse, om han har avse­
värd svårighet att erlägga avgiften. Avslås framställningen, skall avgift

som erlägges inom två månader därefter anses erlagd i rätt tid.

21 § Sedan utläggningsavgift enligt 20 § erlagts eller befrielse från utlägg­

ningsavgiften medgivits, skall patentmyndigheten utlägga ansökningen för

att bereda allmänheten tillfälle att inkomma med invändning mot ansök­

ningen. Utläggningen skall k ungöras.

Invändning göres skriftligen hos patentmyndigheten inom tre månader

från kungörelsedagen.

Från och med den dag då ansökningen utlägges skola tryckta exemplar

av beskrivning, patentkrav och sammandrag, med uppgift om sökanden
och upp finnaren, finnas att tillgå hos pat entmyndigheten.

22 § Från och med den dag då a nsökningen utlägges skola handlingarna i
ärendet hållas tillgängliga för envar.

När aderton månader förflutit från d en dag då patentansökningen gjor­

des, eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begäres, skola

handlingarna hållas tillgängliga för envar, även om ansökningen icke ut­

lagts. Har beslut fattats om avskrivning eller avslag, skola handlingarna

225

15-SFS 1978

¬

background image

\

SFS 1978:149

dock hållas tillgängliga endast om sökanden begär att ansökningen åter-

upptages, anför besvär eller gör framställning enligt 72 eller 73 §.

På framställning av sökanden skola handlingarna hållas tillgängliga tidi­

gare än som följer av första och andra styckena.

När handlingarna blir tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, skall

kungörelse därom utfärdas.

Innehåller handling företagshemlighet och rör den icke uppfinning varå

patent sökes, äger patentmyndigheten, om särskilda skäl föreligga, på yr­
kande förordna att handlingen icke må utlämnas. Har sådant yrkande

framställts, må handlingen icke utlämnas förrän yrkandet ogillats genom

beslut som vunnit laga kraft.

Kultur av mikroorganism som lämnas i f örvar enligt 8§ andra stycket

skall, sedan handlingarna i är endet blivit tillgängliga för envar, hållas till­
gänglig för den som gör skriftlig framställning därom och förbinder sig att

iakttaga vad regeringen föreskriver till förebyggande av missbruk av sådan
kultur.

23 § Efter utgången av den i 21 § andra stycket föreskrivna tiden uppta­

ges ansökningen till fortsatt prövning för avgörande av frågan huruvida an­

sökningen skall bifallas. Vid denna prövning äga I5-18§§ tillämpning.

Har invändning gjorts, skall sökanden underrättas därom och tillfälle be­

redas honom att yttra sig över invändningen.

24 § Talan mot slutligt beslut av patentmyndigheten på patentavdelning­
en i ä rende angående ansökan om patent må föras av sökanden, om det

gått honom emot. Mot beslut, varigenom ansökan bifallits oaktat invänd­

ning framställts i b ehörig ordning, må talan föras av den som gjort invänd­
ningen. �&terkallar invändaren sin talan, må denna likväl prövas, om sär­

skilda skäl föreligga.

Mot beslut, varigenom begäran om återupptagning enligt 15 § tredje

stycket eller 20 § första stycket avslagits eller yrkande om överföring enligt

18?} bifallits, må talan föras av sökanden. Mot beslut, varigenom yrkande

om överföring enligt 18 § avslagits, må talan föras av den som framställt yr­

kandet.

Mot beslut, varigenom yrkande om förordnande enligt 22 § femte styc­

ket avslagits, må talan föras av sökanden eller den som eljest framställt yr­
kandet.

Om talan mot beslut enligt 72 eller 73 § föreskrives i 75 §.

25

Talan enligt 24 8 föres genom besvär hos patentbesvärsrätten inom

två månader från beslutets dag. Den som vill anföra besvär skall inom sam­

ma tid erlägga fastställd besvärsavgift vid påföljd att besvären icke uppta­

gas till prövning.

Mot slutligt beslut av patentbesvärsrätten må talan föras av sökanden,

om det gått honom emot. Talan föres hos regeringsrätten genom besvär

inom två månader från beslutets dag.

Bestämmelserna i 22 8 femte stycket äga motsvarande tillämpning beträf-

226

.Senaste lydelse 1977:730.

¬

background image

fande han dlingar som inko mma till patentbesvärsrätten eller regeringsrät-

SFS 1978:149

ten.

26 § Patent är meddelat, när patentansökningen bifallits och beslutet

vunnit laga kraft. När patent meddelats, skall det kungöras och patentbrev
utfärdas. Har beskrivning eller patentkrav ändrats efter det de tryckts en­
ligt 21 § tredje stycket, skola tryckta exemplar av handlingarna, med upp­

gift om patenthavaren och uppfinnaren, i slutligt skick finnas att tillgå hos

patentmyndigheten.

Avskrives eller avslås ansökan, som blivit tillgänglig för envar, skall be­

slutet kungöras när det vunnit laga kraft.

27 § Meddelat patent antecknas i patentregistret som föres av patent­

myndigheten.

3 KAP.

Internationell patentansökan

28 § Med internationell patentansökan avses ansökan som göres enligt

den i Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om pa tentsam­
arbete.

Internationell patentansökan inges till patentmyndighet eller internatio­

nell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete och till-

lämpningsföreskriftema till d enna är behörig att mottaga sådan ansökan

(mottagande myndighet). Den sv enska patentmyndigheten är mottagande

myndighet i enlighet med vad regeringen för eskriver. För internationell pa­
tentansökan, som inges till den svenska patentmyndigheten, skall sökan­

den erlägga fastställd avgift.

Bestämmelserna i 29 -38 §§ gälla internationell patentansökan som om­

fattar Sverige. Sökes genom sådan ansökan europeiskt patent för Sverige,
gäller dock 11 kap.

29 § Internationell patentansökan, för vilken den mottagande myndighe­

ten fastställt internationell ingivningsdag, skall här i riket ha samma verkan

som svensk patentansökan som gjorts nämnda dag. Vad i 2 § andra stycket

andra punkten sägs skall dock gälla en dast om ansökningen fullföljts enligt
3I§.

30 § Internationell patentansökan skall anses återkallad såvitt avser Sve­

rige i de fa ll som avses i artikel 24.1. i och ii i konventionen om patentsam­

arbete.

31 § Vill sökanden fullfölja internationell patentansökan såvitt avser

Sverige, skall han inom tjugo månader från den internationella ingivnings-
dagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prior iteten begäres till

patentmyndigheten inge avskrift av den internationella patentansökningen

och, i den omfattning regeringen förordnar, översättning av denna till

svenska samt erlägga fastställd avgift.

Har internationell nyhetsgranskningsmyndighet beslutat att internatio-

227

¬

background image

SFS 1978:149

nell nyhetsgranskningsrapport ej skall upprättas, skall sökanden fullgöra
vad i för sta stycket sägs inom två månader från det myndigheten avsände
underrättelse till honom om beslutet.

Har sökanden begärt att den internationella ansökningen skall underkas­

tas internationell förberedande patenterbarhetsprövning och har han inom

nitton månader från den i förs ta stycket angivna dagen i öve rensstämmelse

med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till

denna avgivit förklaring att han avser att använda resultatet av denna

prövning vid ansökan om patent för Sverige, skall han fullgöra vad i förs ta

stycket sägs inom tjugofem månader från nämnda dag.

Fullgör sökanden ej vad som åligger honom enligt första, andra eller

tredje stycket, skall ansökningen anses återkallad såvitt avser Sverige.

32 § �&terkallar sökanden begäran om internationell förberedande pa­

tenterbarhetsprövning eller förklaring att han avser att använda resultatet

av sådan prövning vid ansökan om patent för Sverige, skall den internatio­

nella patentansökningen anses återkallad såvitt avser Sverige, om ej åter-
kallelsen göres före utgången av frist som gäller enligt 31 § första eller and­
ra stycket och sökanden dessutom före fristens utgång fullgör vad som

åligger honom enligt 31 § första stycket.

33 § Har internationell patentansökan fullföljts enligt 31 §, gäller i fråga

om ansökningen och dess handläggning 2 kap., om ej annat sägs i d enna

paragraf eller 34-37 §§. Ansökningen må endast på framställning av sö­

kanden upptagas till prövning före utgången av frist som gäller enligt 3! §.

Skyldighet enligt 12 § att ha ett här bosatt ombud inträder först då ansök­

ningen må upptagas till prövning.

Bestämmelserna i 22 § an dra och tredje styckena bli til lämpliga så snart

sökanden fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att inge översättning av ansök­

ningen.

I fråga om internationell patentansökan skall vid tillämpning av 48, 56

och 60 §§ vad där sägs om att handlingarna i an sökningsärendet blivit till­
gängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna blivit tillgängliga enligt
22 § med iakttagande av tredje stycket.

Uppfyller patentansökningen de krav rörande form och innehåll som fö­

reskrivas i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrif­

terna till denna, skall den godtagas i de ssa avseenden.

34 § Internationell patentansökan må ej godkännas för utläggning eller
avslås innan fyra månader förflutit från utgången av frist som gäller enligt

31 § första eller andra stycket.

Har sökanden inom nitton månader från den internationella ingivnings-

dagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begäres av­
givit sådan förklaring som avses i 31 § tredje stycket, må ansökningen ej
godkännas för utläggning eller avslås före utgången av den frist om tjugo­
fem månader som anges i nä mnda lagrum.

Ansökan må dock godkännas för utläggning eller avslås före utgången av

frist som gäller enligt första eller andra stycket, om sökanden samtycker

till att ansökningen avgöres dessförinnan.

228

¬

background image

35 § Internationell patentansökan må ej utan sö kandens samtycke utläg-

SFS 1978:149

gas eller offentliggöras av patentmyndigheten i tryckt skrift eller på annat
liknande sätt, förrän den publicerats av världsorganisationens för den in­

tellektuella äganderätten internationella byrå eller tjugo mån ader förflutit

från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag
från vilken prioritete n begäres.

36 § Har del av internationell patentansökan icke varit föremål för inter­

nationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbar-

helsprövning på grund av att ansökningen bedömts omfatta av varandra

oberoende uppfinningar och att sökanden ej inom föreskriven tid erlagt till-

läggsavgift enligt konventionen om patentsamarbete, skall patentmyndig­
heten pröva, om bedömningen var riktig. Finnes detta vara fallet, skall den

del av ansökningen som ic ke varit föremål för sådan granskning eller pröv­

ning anses återkallad hos patentmyndigheten, om ej sökanden erlägger fö­
reskriven avgift till myndigheten inom två månader från det myndigheten

avsände underrättelse till honom om sitt s tällningstagande. Finner patent­

myndigheten att bedömningen ej var riktig, skall myndigheten fortsätta

handläggningen av ansökningen i dess helhet.

Talan mot beslut enligt första stycket, varigenom patentmyndigheten

funnit, att patentansökan omfattar av varandra oberoende uppfinningar,

må föras av sökanden. Bestämmelserna i 25 § första och andra styckena

äga motsvarande tillämpning.

Finner rätten patentmyndighetens beslut riktigt, räknas fristen för att er­

lägga sådan avgift som avses i första stycket andra punkten från det patent­

myndigheten avsände underrättelse till sökanden om rättens lagakraftvun-
na beslut.

37 § Har del av intern ationell patentansökan icke varit föremål för inter­

nationell förberedande patenterbarhetsprövning på grund av att sökanden

inskränkt patentkraven efter anmodan av myndighet för sådan prövning
att antingen inskränka kraven eller betala tilläggsavgifter, skall den icke

prövade delen av ansökningen anses återkallad hos patentmyndigheten,

om ej sökand en erlägger föreskriven avgift till m yndigheten inom två må­

nader från det myndigheten avsände underrättelse till honom om vad så­
lunda gäller.

38 § Har mottagande myndighet vägrat att fastställa internationell ingiv-

ningsdag för internationell patentansökan eller förklarat, att ansökningen

skall an ses återkallad eller att yrkande om att ansökningen skall omfatta
Sverige skall anses återkallat, skall patentmyndigheten på begäran av sö­

kanden pröva om detta beslut var riktigt. Detsamma skall gälla i fråga om
beslut av inte rnationella byrån att ansökningen skall anses återkallad.

Begäran om prövning enligt första stycket skall framställas till internatio­

nella byrån inom två månader från det underrättelse om den mottagande
myndighetens eller internationella byråns beslut avsändes till sökanden.

Sökanden skall inom sa mma tid till pa tentmyndigheten inge översättning
av ansökningen i den omfattning regeringen förordnar samt erlägga fast­
ställd ansökningsavgift.

Finner patentmyndigheten att den mottagande myndighetens eller inter-

229

: t''

¬

background image

SFS 1978:149

nationella byr åns beslut ej var riktigt, skall patentmyndigheten handlägga

ansökningen enligt 2 ka p. Har internationell ingivningsdag ej fastställts av

mottagande myndighet, skall ansökningen anses gjord den dag som patent­
myndigheten finner borde ha fastställts såsom internationell ingivnings­

dag. Uppfyller ansökningen de krav rörande form och innehåll som före­
skrivas i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna

till den na, skall den godtagas i dessa avse enden.

Bestämmelsen i 2 § andra stycket andra punkten äger tillämpning på an­

sökan som upptagits till handläggning enli gt tredje stycket, om ansökning­

en blir allmänt tillgänglig enligt 22 §.

4 KAP.

Patents omfattning och giltighetstid

39 § Patentskyddets omfattning bestämmes av patentkraven. För förstå­
else av patentkraven må ledning hämtas från beskrivningen.

40 § Meddelat patent kan upprätthållas intill des s tjugo år förflutit från
den dag då patentansökningen gjordes.

230

5 KAP.

�&rsavgifter

41 § För patent skall för vaije år räknat från den dag patentansökningen

gjordes (patentår) erläggas fastställd årsavgift, om annat icke bestämts

med stöd av 76 §.

42 § �&rsavgift förfaller till betalning första dagen av det patentår den av­

ser. �&rsavgift för patentår, som börjat innan patentet meddelats eller inom

två månader därefter, förfaller dock först den dag då två månader förflutit

efter patentets meddelande. �&rsavgift må icke erläggas före patentets med­
delande och ej heller tidigare än sex månader före patentårets början.

Innehas patentet av uppfinnaren och har han avsevärd svårighet att er­

lägga årsavgift, må patentmyndigheten medge honom anstånd under högst
tre år från patentets meddelande, om han gör framställning därom senast

den dag då årsavgift första gången förfaller. Avslås framställningen, skall
avgift som erlägges inom två månader därefter anses erlagd i rätt tid.

�&rsavgift må, med den förhöjning som må vara fastställd, erläggas inom

sex månader efter patentårets ingång eller i fråga om pa tentår, som börja t
innan patentet meddelats, efter sistnämnda tidpunkt. �&rsavgift, med vars

erläggande anstånd medgivits enligt andra stycket, må me d samma förhöj­

ning erläggas inom sex månader efter den tidpunkt till vilken anstånd er­
hållits.

¬

background image

6 KAP.

SFS 1978:149

Licens, överlåtelse m. m.
43 § Har patenthavaren medgivit annan rätt att yrkesmässigt utnyttja
uppfinningen (licens), äger denne överlåta sin rätt vidare endast om avtal
träffats därom.

44 § Har patent övergått på annan eller licens upplåtits, skall på begäran
anteckning därom göras i pate ntregistret.

Visas att i registret antecknad licens upphört att gälla, skall a nteckning­

en om licensen a vföras.

Bestämmelserna i för sta och andra styckena äga motsvarande tillämp­

ning beträffande tvångslicens och rätt som avses i 53 § andra stycket.

I mål eller ärende angående patent anses den som patenthavare, vilken

senast blivit införd i patent registret i sådan e genskap.

45 §® Ha tre år förflutit sedan patent meddelades och tillika fyra år sedan
patentansökningen gjordes och utövas icke uppfinningen inom riket i skä­
ligt omfång, äg er den-som här i riket vill u töva denna erhålla tvångslicens
därtill, om godtagbar anledning till underlåtenheten saknas.

Regeringen äger under förutsättning av ömsesidighet förordna, att vid

tillämpning av första stycket utövning i fr ämmande stat skall jämställas
med utövning här i rik et.

46 § Innehavare av patent på uppfinning, vars utnyttjande är beroende

av annan tillhörigt pate nt, äger erhålla tvångslicens att utnyttja den uppfin­

ning som skyddas därav, om detta är skäligt på grund av den förstnämnda
uppfinningens betydelse eller eljest särskilda skäl föreligga.

Innehavare av patent, till vilket tvångslicens åtnjutes enligt första styc­

ket, äger erhålla tvångslicens att utnyttja den andra uppfinningen, om det
icke föreligger särskilda skäl däremot.

47 § Om hänsyn till allmänt intresse av synnerlig vikt kräver det, äger
den som vill yrk esmässigt utnyttja uppfinning, varå annan har patent, er­

hålla tvångslicens därtill.

48 § Den som utnyttjade patentsökt uppfinning yrkesmässigt här i riket

när handlingarna i ansökningsärendet blevo tillgängliga enligt 22 § äger, om

ansökningen leder till patent, erhålla tvångslicens till utnyttjandet, om syn­

nerliga skäl föreligga samt han saknade kännedom om ansökningen och ej

heller skäligen kun nat skaffa sig kännedom därom. Sådan rätt tillkommer

under motsvarande förutsättningar även den som vidtagit väsentliga åtgär­

der för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket. Tvångslicens kan
avse även tid innan patentet meddelades.

49 § Tvångslicens må icke meddelas annan än den som kan antagas äga

förutsättningar att utnyttja uppfinningen på god tagbart sätt och i överen s­
stämmelse med license n.

" Senaste lydelse 1977: 700.

231

i-M-.

¬

background image

SFS 1978:149

Tvångslicens utgör ej hinder för patenthavaren att själv utnyttja uppfin­

ningen eller att upplåta licens. Tvångslicens må övergå till annan endast
tillsammans med rörels e, vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola

ske.

50 § Tvångslicens meddelas av rätten, som även bestämmer i vilken om­

fattning uppfinningen må utnyttjas samt fastställer vederlaget och övriga

villkor för license n. När väsentligt ändrade förhållanden påkalla det, äger

rätten på yrkande upphäva licensen eller fastställa nya villkor för denna.

7 KAP.

Patents upphörande m. m.

51

Erlägges icke årsavgift enligt föreskrifterna i 41 och 42 §§, är paten­

tet förfallet från och med ingången av det patentår för vilket avgiften icke

erlagts.

52 §® På talan därom skall rätten förklara patent ogiltigt, om det

1) meddelats oaktat villkoren i 1 och 2 §§ icke äro uppfyllda,
2) meddelats oaktat uppfinningen icke är så tydligt angiven att en fack­

man med ledning dära v kan ut öva den,

3) omfattar något som ej framgick av ansökningen när den gjordes, eller

4) meddelats oaktat patentskyddets omfattning utvidgats efter det an­

sökningen godkänts för utläggning.

Patent må ej förklaras ogiltigt på den grund a tt den som erhållit patentet

varit berättigad till blott viss andel däri.

Utom i fall som avses i fjärd e stycket må talan föras av envar som lider

förfång av patentet och, om det finnes påkallat ur allmän synpunkt, av

myndighet som regeringen bestämmer.

Talan, som grundas på att patent meddelats annan än den som är berätti­

gad till patentet enligt 1 §, må föras endas t av den som påstår sig berättigad

till patentet. Talan skall väckas inom ett år efter erhållen kännedom om pa­

tentets meddelande och de övriga omständigheter på vilka talan grun das.

Var patenthavaren i god tro när patentet meddelades eller när det övergick
på honom, må talan ej väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

53 § Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet

enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på ho­

nom. I fråga om den tid inom vilke n talan skall väcka s äga bestämmelserna
i 5 2 § Qärde stycket tillämpning.

Har den som frånkännes patentet i god tro börjat utnyttja uppfinningen

yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han
mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrig t fortsätta det påbörjade

eller igångsätta det tillämnade utnyttjandet med bibehållande av dess all-

232

^ � ndringen innebär att andra och tredje styckena upphävs,

" Senaste lydelse 1977:700.

¬

background image

männa arl. Sådan rätt tillkommer under motsvarande förutsättningar även

SFS 1978:149

innehavare av licens som är antecknad i patentre gistret.

Rätt enligt andra stycket må övergå till annan endast tillsammans med

rörelse, vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

54 § Avstår patenthavaren skriftligen hos p atentmyndigheten från paten­

tet, skall myndigheten förklara patentet upphört.

�r patent utmätt eller är tvist om överföring av patent anhängig, må pa­

tentet icke förklaras upphört så länge utmätningen består eller tvisten icke
blivit slutligt avgjo rd.

55 § Har patent förfallit eller förklarats upphört eller har genom laga-

kraftvunnen dom patent förklarats ogiltigt eller blivit överfört, skall pa­

tentmyndigheten utfärda kungörelse därom.

8 KAP.

Uppgiftsskyldighet

56 § �&beropar patentsökande ansökningen gentemot annan innan hand­

lingarna i ans ökningsärendet blivit tillgängliga enligt 22 §, är han skyldig
att på begäran lämna sit t samtycke till att denne får taga del av handlingar­

na.

Den som genom direkt hänvändelse till annan, i annons eller genom på­

skrift på vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att patent
sökts eller meddelats utan att samtidigt lämna upplysning om ansökning­
ens eller patentets nummer, är skyldig att på begäran utan dröjsmål lämna
sådan upplysning. Anges icke uttryckligen att patent sökts eller meddelats

men är vad som förekommer ägnat att framkalla uppfattningen att så är fal­

let, skall på begäran utan dröjsmål lämnas upplysning huruvida patent
sökts eller meddelats.

9 KAP.

Ansvar och ersättningsskyldighet m. m.

57 § Gör någon intrång i d en 'ensamrätt som patent medför (patentin­

trång) och sker det uppsåtligen, domes till dagsböter eller fängelse i högst

sex månader.

Brottet må åtalas av allmän åklagare endast om målsägande anger det till

åtal och åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt.

58 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår patentintrång skall

utge skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen samt ersättning för

den ytterligare skada som intrånget medfört. Föreligger endast ringa oakt­
samhet, må ersättningen jämkas.

233

¬

background image

SFS 1978:149

Begår någon patentintrång utan uppsåt eller oaktsamhet, skall han utge

ersättning för utnyttjandet av uppfinningen, om och i den mån det finnes

skäligt.

Talan om ersättning för patentintrång må avse skada endast under de

fem senaste åren innan talan väcktes. För skada under tid dessförinnan är

rätten till ersättning förlorad.

59 § På yrkande av den som lidit patentintrång äger rätten efter vad som
är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång förordna, att patentskyddat

alster, som tillverkats utan patenthavarens lov, eller föremål, vars använ­

dande skulle innebära patentintrång, skall på visst sätt ändras eller sättas i

förvar för återstoden av patenttiden eller förstöras eller, i fråga om patent­

skyddat alster, mot lösen utlämnas till den som lidit intrånget. Vad nu
sagts gäller ej mot den som i god tro förvärvat egendomen eller särskild

rätt därtill och själv icke begått pa tentintrång.

Egendom som avs es i första stycket må tagas i beslag, om brott som an­

ges i 5 7 § skäligen kan antagas föreligga. Vad som är föreskrivet om beslag

i brottmål i allmänhet äger därvid tillämpning.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket må r ätten, om synnerliga

skäl föreligga, på yrkande fö rordna att innehavare av egendom som avses i
första stycket skall äga förfoga över egendomen under återstoden av pa­
tenttiden eller del därav mot skäligt vederlag och på skäl iga villkor i övrigt.

60 § Utnyttjar någon yrkesmässigt patentsökt uppfinning efter det hand­

lingarna i a nsökningsärendet blivit tillgängliga enligt 22 §, äger vad som

sägs om p atentintrång motsvarande tillämpning i den mån ansökningen le­
der till patent. För tiden innan utläggningen av patentansökningen kun­
gjorts enligt 21 § omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår så­

väl av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev allmänt tillgänglig

som av pate ntkraven enligt patentet. Till straff må ej dömas och ersättning

för skada på grund av utnyttjande som sker innan utläggningen av patent-
ansökningen kungjorts må bestämmas endast enligt 58 § andra stycket.

Bestämmelserna i 58 § tred je stycket äga ej tillämpning, om ersättnings­

talan väckes s enast ett år efter patentets meddelande.

61 § Har patent förklarats ogiltigt genom dom som vunnit laga kraft, må
ej enligt 57-60 §§ dömas till straff, ersättning eller säkerhetsåtgärd.

Föres talan rörande patentintrång och gör den mot vilken talan föres gäl­

lande att patentet är ogiltigt, skall rätten på hans yrkande förklara målet vi­
lande i avbidan på att frågan om p atentets giltighet slutligt prövas. �r talan

härom icke väckt, skall rätten i samband med vilandeförklaringen föreläg ­

ga honom viss tid inom vilken sådan talan skall väckas.

234

62 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet som ej är ringa underlåter
att fullgöra vad som åligger honom enligt 56 § dömes till dagsböt er.

Sådan påföljd skall även ådömas den som i fa ll som avses i nämnda para ­

graf uppsåtligen eller av oaktsamhet som ej är ringa lämnar felaktig upplys­

ning, om för gärningen ej är stadga t straff i brott sbalken.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhe t underlåter att fullgöra vad som

åligger honom enligt 56 § eller i fa ll som dä r avses lämnar felaktig upplys-

¬

background image

ning skall ersätta uppkommen skada. �r oaktsamheten ringa må ersätt-

SFS 1978:149

ningen jämkas.

Brott som avses i första och andra styckena må åtalas av allmän åklagare

endast om målsägande anger det till åtal och åtal av särskilda skäl finnes

påkallat ur allmän synpunkt.

63 § Patenthavare eller den som på grund av licens äger utnyttja uppfin­

ningen må föra talan om fastställelse, huruvida han på grund av patentet

åtnjuter skydd gentemot annan, om ovisshet råder om förhållandet och
denna länder honom till förfimg.

Den som driv er eller avser att driva verksamhet äger, under samma vill­

kor, föra talan mot patenthavare om fastställelse, huruvida hinder mot

verksamheten föreligger på grund av visst patent.

Göres i mål som avses i först a stycket gällande att patentet är ogiltigt,

äga bestämmelserna i 6 1 § andra stycket motsvarande tillämpning.

64 § Den som vi ll väcka talan om patents ogiltighet, överföring av patent

eller meddelande av tvångslicens skall anmäla detta till patentmyndigheten

samt underrätta envar som enligt patentregistret innehar licens till paten­
tet. Vill licenstagare väcka talan om intrång i pa tent eller om fastställelse
enligt 63 § första s tycket, skall han underrätta patenthavaren därom.

Underrättelseskyldighet enligt första stycket anses fullgjord, när under­

rättelse i betald rekommenderad försändelse sänts under den adress som
antecknats i patent registret.

Visas ej, när talan väckes, att anmälan eller underrättelse skett enligt fö­

reskrifterna i första stycket, skall käranden givas tid dä rtill. Försitter han

denna tid, må hans talan icke upptagas till p rövning.

65 §® Stockholms tingsrätt är rätt domstol i mål som gäller

1. bättre rätt till patent sökt uppfinning,
2. patents ogiltighet eller överföring av patent,

3. meddelande av tvångslicens, fastställande av nya villkor för eller

upphävande av sådan licens eller rätt som avses i 53 § andra s tycket,

4. patentintrång,

5. fastställelse enligt 63 § eller
6. bestämmande av ersättning enligt 78 §.

66 §"> I mål som anges i 65 § består tingsrätten, utom i fall som avses i

andra stycket nedan, av sex ledamöter, av vilka tre skola vara lagfarna och

tre tekniskt sakkunniga. Har förfall uppkommit för en av ledamöterna se­
dan huvudförhandling påbörjats, är rätten dock domför med övriga fem le­
damöter. En av de lagfarna ledamöterna är rättens ordförande.

Vid måls avgöra nde utan huvudförhandling och vid handläggning, som

ej sker vid huvudförhandling eller syn på stället, består tingsrätten av en

lagfaren led amot eller, om så är lämpligt, av en lagfaren och en tekniskt
sakkunnig ledamot, varvid den lagfarna ledamoten är rättens ordförande.

" Senaste lydelse 1977:700.

Senaste lydelse 1977: 700.

235

¬

background image

SFS 1978:149

67 §" Hovrätten är i mål, i vars avgöra nde i tingsrätten tekniskt sakkun­
nig ledamot deltagit, domför med fyra lagfarna och två tekniskt sakkunniga

ledamöter. Flera än fem lagfarna och tre tekniskt sakkunniga ledamöter

må ej sitta i rätten.

68 §'^ Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar

för tre år i sänder minst tjugofem personer att tjänstgöra som tekniskt sak­

kunniga ledamöter i tingsrätten och hovrätten. Under treårsperiod äger re­

geringen vid behov för återstående del av perioden förordna ytterligare

personer för sådan tjänstgöring.

Rättens ordförande utser bland de sålunda förordnade, med hänsyn till

önskvärd teknisk sakkunskap och övriga förhållanden, för varje särskilt

mal dem som skola inträda i rät ten. Tekniskt sakkunnig ledamot som av-

gatt är skyldig att tjänstgöra vid fortsatt behandling av mål i vars handlägg­

ning han förut deltagit.

69 §'3 1 mål enligt 65 § skall r ätten inhämta yttrande från patentbesvärs-

rätten, om det finnes erforderligt.

70 § Avskrift av dom eller slutligt beslut i må l som avses i 6 5 S skall sän­

das till pa tentmyndigheten.

10 KAP.

Särskilda bestämmelser

71 §'" Patenthavare, som ej har hemvist här i riket, skall ha ett här bosatt
ombud, som äger för honom mottaga delgivning av stämning, kallelser och
andra handlingar i mål och ärenden rörande patentet med undantag av

stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen in­

för domstol. Ombud skall anmälas till patentre gistret och antecknas däri.

Har patenthavaren ej anmält ombud som avses i första stycket, må del­

givning i stället ske genom att den handling som skall delges sändes till ho­

nom med posten i beta lt brev under hans i paten tregistret antecknade ad­
ress. �r fullständig a dress ej antecknad i re gistret, må delgivning ske ge­

nom att handlingen hålles tillgängli g hos patentmyndigheten och genom att
meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll kungöres i
publikation som regeringen bestämmer. Delgivningen anses ha skett när

vad nu sagts blivit fullgjort.

Regeringen äger under förutsättning av ömsesidighet förordna, att be­

stämmelserna i första och andra styckena icke skola äga tillämpning i fråga
om patenthavare som har hemvist i viss främmande stat eller har ett i de n
staten bosatt ombud, vilket är anmält till patentregistret här i rik et och äger

behörighet som anges i första s tycket.

" Senaste lydelse 1977:700.

Senaste lydelse 1977:700.

Senaste lydelse 1977:730.

236

Senaste lydelse 1977: 700.

¬

background image

72 § Har patentsökande lidit r ättsförlust på grund av att han ej vidtagit

SFS 1978:149

åtgärd hos patentmyndigheten inom tid som föreskrives i den na lag eller

med stöd därav, men har han gjort allt vad som skäligen k unde krävas av

honom för att iakttaga fristen, och vidtager han åtgärden inom två månader

från det förfallet upphörde, dock senast inom ett år från fristens utgång,
skall patentmyndigheten förklara att åtgärden skall anses vidtagen i rätt

tid. Vill patentsökanden vinna sådan förklaring, skall han inom tid som nu

föreskrivits för åtgärden hos patentmyndigheten göra skriftlig framställ­

ning därom och erlägga fastställd avgift.

Har patenthavare icke erlagt årsavgift inom frist som föreskrives i 42 §

tredje stycket, skola bestämmelserna i första stycket äga motsvarande till-
lämpning, dock att årsavgiften skall vara erlagd och framställningen gjord
senast inom sex m ånader från fristens utgång.

Första stycket gäller ej frist som avses i 6 § första stycket.

73 § Har, i fall som avses i 31 §, handling eller avgift som avsänts med

posten icke inkommit till patentm yndigheten inom föreskriven tid men blir

den med försän delsen avsedda åtgärden vidtagen inom två månader från

det sökanden insåg eller bort inse att fristen överskridits, dock senast inom
ett år från f ristens utgång, skall patentmyndigheten förklara att åtgärden
skall anses vidtagen i rätt tid, om

1) avbrott i postförbin delserna förekommit under någon av de tio dagar­

na närmast före fristens utgång på grund av krig, revolution, upplopp,

strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet på den ort där av­
sändaren vistas eller har sin rörelse, samt handlingen eller avgiften avsänts

till patentmyndigheten inom fem dagar från det postförbindelserna åter­

upptagits, eller

2) handlingen eller avgiften avsänts till pat entmyndigheten i rekommen­

derad försändelse senast fem dagar före fristens utgång, dock endast om
försändelsen sänts med flygpost där så varit möjligt eller avsändaren haft
anledning antaga att försändelsen vid ytledes befordran skulle ha anlänt till

patentmyndigheten inom två dagar från avsändningsdagen.

Vill patentsökanden vinna förklaring enligt första stycket, skall han göra

skriftlig framställning därom hos patentmyndigheten inom tid som där fö­

reskrivits för åtgärden.

74 § Har framställning enligt 72 eller 73 § bifallits och skall till följd där ­
av patentansökan, som avskrivits eller avslagits efter det den blivit till­

gänglig enligt 22 §, företagas till fortsatt handläggning eller patent, som för­

fallit, anses upprätthållet, skall kungörelse därom utfärdas.

Har någon, efter det tiden för återupptagande av den avskrivna ansök­

ningen utgått eller beslutet om avslag vunnit laga kraft eller patentet förfal­

lit men innan kungö relsen utfärdades, i god tro böljat utnyttja uppfinning­

en yrkesmässigt här i riket, må han utan hinder av patentet fortsätta utnytt­

jandet med bibehållande av dess allmänna art. Sådan rätt till ut nyttjande

tillkommer unde r motsvarande förutsättningar även den som vidtagit vä­

sentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket.

Rätt enligt andra stycket må övergå till annan endast tillsammans med

rörelse, vari den uppkommit eller utnyttjandet avsetts skola ske.

237

¬

background image

\

SFS 1978:149

75 §'^ Talan mot annat slutligt beslut av patentmyndigheten enligt denna

lag än som avses i 24 § samt talan mot beslut enligt 72 eller 73 § föres ge­

nom besvär hos patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag.

Den som vill anföra besvär skall erlägga fastställd besvärsavgift inom sam­

ma tid vid påföljd att besvären icke upptagas till prövning.

Mot paienibesvärsrältens slutliga beslut föres talan hos regeringsrätten

genom besvär inom tva manader från beslutets dag.

76 §'® Avgifter enligt denna lag fastställas av regeringen. Därvid äger re­

geringen, såvitt avser årsavgifter, förordna att ett eller flera av de första

patentåren skola vara avgiftsfria.

77 §" Närmare bestämmelser angående ansökan om patent, kungörelser

i patentärende, tryckning av ansökningshandlingarna, patentregistret och

dess förande samt patentmyndigheten utfärdas av regeringen eller i den
omfattning regeringen bestämmer av patentmyndigheten. Diarier hos pa­

tentmyndigheten skola vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning

regeringen bestämmer.

Regeringen äger förordna, att handlingar i ärenden angående ansökan

om patent må utlämnas till myndighet i annan stat.

Regeringen äger även förordna att granskning av ansökningar om pa­

tent, efter framställning av patentmyndigheten, må äga rum hos myndighet
i an nan stat eller hos internationell institution samt att den som söker pa­
tent på uppfinning, varå han sökt patent i an nan stat, skall vara skyldig att
redovisa vad patentmyndigheten i den staten delgivit honom rörande pröv­

ningen av uppfinningens patenterbarhet. Förordnande om sådan redovis­

ningsskyldighet må dock ej ges i fråga om patentansökan som avses i 3
kap., om den varit föremål för internationell förberedande patenterbar-
hetsprövning och rapport rörande denna prövning ingivits till patentmyn­

digheten.

78 §'® Befinner sig riket i k rig eller krigsfara äger regeringen, om det fin­

nes nödvändigt ur allmän synpunkt, förordna, att rätt till viss uppfinning

skall avstås till staten eller till annan som regeringen bestämmer. För rätt

till uppfinning, som sålunda tages i a nspråk, skall skälig ersättning utges.

Träffas icke överenskommelse om ersättningen med den ersättningsberät-

tigade, bestämmes ersättningen av rätten.

Har rätt till uppfinning tagits i anspråk av annan än staten till följd av för­

ordnande enligt första stycket och fullgör denne icke sin ersättningsskyl­

dighet, är staten pliktig att på ansökan av den ersättningsberättigade ge­

nast utge ersättningen.

79 §'® Om uppfinningar av betydelse för rikets försvar gälla särskilda be­

stämmelser.

238

Motsvarar tidigare 72 §; senaste lydelse 1977: 730.

Motsvarar tidigare 73 §; senaste lydelse 1977: 700.

Motsvarar tidigare 74 §; senaste lydelse 19 77: 700.

Motsvarar tidigare 75 §; senaste lydelse 1977 :700.

Motsvarar tidigare 76 §.

/

¬

background image

11 KAP.

SFS 1978:149

Europeiskt patent

80 § Med europeiskt patent avses patent som meddelas av det europeis­

ka p atentverket enligt den i Munchen den 5 oktober 1973 avslutade euro­

peiska patentkonventionen. Med europeisk patentansökan avses patentan­

sökan som göres enligt näm nda konvention.

Ansökan om europeiskt patent göres hos det europeiska patentverket.

Sådan ansökan må inges även till patentm yndigheten för att av denna vida­

rebefordras till det europeiska patentverket. Ansökan som avses i artikel

76 i nämnda konvention (europeisk avdelad ansökan) skall dock alltid in­
ges till det europeiska patentverket.

Bestämmelserna i 81 -93 §§ gälla europeiskt patent för Sverige och euro­

peisk patenta nsökan som omfattar Sverige.

81 § Europeiskt patent är meddelat, när det europeiska patentverket

kungjort sitt beslut att bifalla pate ntansökningen. Det europeiska patentet

har samma rättsverkan som patent meddelat här i riket och följer även i öv­
rigt samma bestämmelser som sådant patent, om ej annat sägs i detta kapi­

tel.

82 § Europeiskt patent har verkan här i riket endast om sökanden inom

tid som regeringen bestämmer till patentmyndigheten ingivit översättning
till svenska av den text med vilken patentet enligt underrättelse till sökan­

den från det europeiska patentverket är avsett att meddelas och han inom
samma tid erlagt fastställd avgift för tryckning av översättningen. Beslutar
det europeiska patentverket att europeiskt patent skall upprätthållas i änd­

rad avfattning, gäller vad nu sagts även i fråga om den ändrade texten.

�versättning skall hållas tillgänglig fö r envar. Har den europeiska pa­

tentansökningen icke publicerats av det europeiska patentverket när över­

sättningen inkommer, skall dock översättningen ej hållas tillgänglig förrän
sådan publicering sk er.

Har översättning ingivits och avgift erlagts inom föreskriven tid och har

det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patentansök­

ningen eller beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i änd­
rad avfattning, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom. Så

snart ske kan skola tryckta exemplar av översättningen finnas att tillgå hos

patentmyndigheten.

83 § Har patenthavare icke inom föreskriven tid vidtagit åtgärd som av­
ses i 82 § första stycket, skall vad i 72 § för sta stycket sägs om patentsö­

kande äga m otsvarande tillämpning. Förklaras med stöd av 72 § att sådan

åtgärd skall anses vidtagen i rätt tid, skall patentmyndigheten utfärda

kungörelse därom.

Har någon, efter det tiden för att vidtaga åtgärd enligt 82 § första stycket

utgått men innan kungörelsen utfärdades, i god tro börjat utnyttja uppfin­
ningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför,

äger han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

84 § I fråga om europeiskt patent skall vid tillämpning av 52 § vad i
första stycket 4 sägs om utvidgning av patentskyddets omfattning efter del

239

¬

background image

\

SFS 1978:149

ansökningen godkänts för utläggning avse utvidgning som skett efter det

patentet meddelats.

85 § Har det europeiska patentverket helt eller delvis upphävt euro­

peiskt patent, skall detta ha samma verkan som om patentet här i riket för­
klarats i m otsvarande mån ogiltigt. Patentmyndigheten skall utfärda kun­

görelse om upphävandet.

86 § För europeiskt patent skall årsavgift erläggas till patentmyndighe­

ten för vaije patentår efter det under vilket det europeiska patentverket
kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen.

Erlägges icke årsavgift för europeiskt patent enligt vad i första stycket

och i 42 § sägs, ä ger 51 § mots varande tillämpning.

87 § Europeisk patentansökan, för vilken det europeiska patentverket
fastställt ingivningsdag, skall här i riket ha samma verkan som svensk pa­

tentansökan som gjorts nämnda dag. �&tnjuter ansökningen enligt den eu­
ropeiska patentkonventionen prioritet från tidigare dag än ingivningsda-

gen, skall sådan prioritet beaktas.

Vid tillämpning av 2 § andra stycket andra punkten skall publicering av

europeisk patentansökan som sker enligt artikel 93 i den europeiska pa­

tentkonventionen jämställas med att ansökan blir allmänt tillgäng lig enligt
22 §. Vad nu sagts gäller även publicering som av ses i artikel 158.1 i ko n­

ventionen, om d enna publicering av det europeiska patentverket jämstäl-

les med publicering som sker enligt artikel 93.

240

88 § Har europeisk patentansökan publicerats enligt den eu ropeiska pa­

tentkonventionen och har översättning till svenska av patentkraven i den

lydelse de publicerades ingivits till patentmyndigheten, skall patentmyn­
digheten utfärda kungörelse därom och hålla översättningen tillgänglig för
envar.

Utnyttjar någon yrkesmässigt uppfinning som sökes skyddad i europeisk

patentansökan efter det att kungörelse utfärdats enligt fö rsta stycket, äger
vad som sägs om patentintrång motsvarande tillämpning om ansökning en
leder till patent för Sverige. I sådant fall o mfattar patentskyddet dock en­

dast vad som framgår såväl av patentkraven i den lydelse de publicerades

som av patentkraven enligt patentet. Till straff må ej dömas och ersättning

för skada må bestämmas endast enligt 58 S andra stycket.

Bestämmelserna i 58 § tredje stycket äga ej tillämpning, om ersättnings­

talan väckes senast ett år efter det tiden för invändning mot det europeiska
patentet utgått eller, om invändning gjorts, senast ett år efter det att det eu­

ropeiska patentverket beslutat att patentet skall upprätthållas.

89 § Har europeisk patentansökan eller yrkande att sådan ansökan skall
omfatta .Sverige återkallats eller skall enligt den europeiska patentkonven­

tionen sådan återk allelse anses ha skett och har ansökningen icke återupp­

tagits enligt artik el 121 i konventionen, skall detta ha samma verkan som

återkallelse av patentansökan hos pate ntmyndigheten.

Har europeisk patentansökan avslagits, skall detta ha samma verkan

som avslag på patentansökan här i riket.

¬

background image

90 § �verensstämmer icke översättning av handling som avses i 82 eller

SFS 1978:149

88 § med handlingens lydelse på det språk som varit handläggningsspråk

vid det europeiska patentverket, omfattar patentskyddet endast vad som

framgår av båda lydelserna.

I mål om ogiltighet äge r lydelsen på handläggningsspråket ensam vits­

ord.

91 § Inkommer sökanden eller patenthavaren till patentmyndigheten

med rättelse av översättning som avses i 82 § o ch erlägger han fa stställd

avgift för tryckning av den rättade översättningen, gäller denna i stället för
den tidigare. Rättad översättning skall hållas tillgänglig för env ar, om den

ursprungliga översättningen hålles tillgänglig. Har rättelse inkommit och

avgift erlagts och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för envar,
skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen. Så snart ske kan
skola tryckta exemplar av den rättade översättningen finnas att tillgå hos

patentmyndigheten.

Inkommer sökanden med rättelse av översättning som avses i 88 §, skall

patentmyndigheten utfärda kungörelse därom och hålla den rättade över­

sättningen tillgänglig för envar. Sedan kungörelsen utfärdats, gäller den

rättade översättningen i stället för den tidigare.

Har någon, innan rättad översättning blev gällande, i god tro börjat ut­

nyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket på sätt som enligt tidigare

översättning icke utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt el­
ler vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han d en rätt som anges i 74 §

andra och tredje styckena.

92 § Har det europeiska patentverket beslutat att helt eller delvis upphä­

va europeiskt patent eller har beträffande europeisk patentansökan inträtt

sådant förhållande som avses i 89 §, men förklarar det europeiska patent­

verket enligt den europeiska patentkonventionen patenthavaren eller sö­
kanden återinsatt i tidigare rät tigheter, gäller detta även här i riket.

Har någon, efter det beslutet meddelades eller förhållandet inträdde men

innan det e uropeiska patentverket utfärdat kungörelse om förklaring som

avses i första stycket, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt

här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han den rätt som

anges i 7 4 § andra och tredje styckena.

93 § �r europeisk patentansökan, som ingivits till nationell patentmyn­

dighet, att anse som återkallad därför att den icke inkommit till det euro­

peiska patentverket inom föreskriven tid, skall patentmyndigheten på

framställning av sökanden upptaga den som omvandlad till an sökan om
svenskt patent under förutsättning

1) att framställningen inges till den nationella myndighet som mottog pa­

tentansökningen inom tre m ånader från det sökanden underrättades om att

ansökningen ansågs återkallad och dessutom inkommer till p atentmyndig­

heten inom tjugo månader från den dag då ansökningen ingavs eller, om
prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begäres, samt

2) att sökanden inom tid som regeringen bestämmer erlägger fastställd

ansökningsavgift och inger översättning till svenska av patentansökning­

en.

241

16-SFS 1978

¬

background image

SFS 1978:149

Uppfyller patentansökningen de krav rörande ansökans form som före­

skrivas i den europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrif­

terna till denna, skall den godtagas i de tta avseende.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser^®

1.2" Denna lag träder i kraft den 1 jan uari 1968, då förordningen den 16

maj 1884 (nr 25) angående patent upphör att gälla.

2. Den nya lagen äger tillämpning även på patent som meddelats före la­

gens ikraftträdande eller som meddelas på grund av ansökan som ingivits
dessförinnan i den mån annat ej följer av vad som stadgas nedan.

Bestämmelserna i 16 S fö rsta stycket förordningen angående patent äga

fortfarande tillämpning i fråg a om patent som meddelats eller meddelas på

grund av ansökan som gjorts före lagens ikraftträdande eller som enligt be­

stämmelserna i 6 S den nya lagen skall anses gjord före denna tidpunkt.

3. Fraga om ogiltigförklaring av patent, som meddelats enligt förord­

ningen angående patent, och om rätt all väcka talan om sådan ogiltigför­

klaring bedömes enligt nämnda förordning. I fråga om ersättning för pa­
tentintrång, som ägt rum före den nya lagens ikraftträdande, och om rätt

att väcka talan härom äger förordningen angående patent alltjämt tillämp­

ning.

4. Den som vid den nya lagens ikraftträdande här i riket yrkesmässigt

utnyttjade uppfinning, varå patent icke kunnat meddelas enligt förordning­

en angående patent, eller vidtagit väsentliga åtgärder härför äger utan hin­
der av att patent sedermera meddelas på uppfinningen den rätt som sägs i
4 ii d en nya lagen, oaktat han påbörjat utnyttjandet eller vidtagit åtgärder

härför efter det ansökningen gjordes.

5. Härföre den nya lagens ikraftträdande uppfinning blivit allmänt till­

gänglig till följ d av åtgärd, som vidtagits av sökanden eller någon från vil­

ken denne härleder sin rätt, och har patentansökningen ingivits före den 1

juli 1968. skall vid bedömningen huruvida till följd därav hinder föreligger

mot meddelande av patent eller patent skall förklaras ogiltigt 3 S föro rd­
ningen angående patent äga tillämpning.

6. Patentansökan, som vid den nya lagens ikraftträdande är anhängig

hos patentmyndigheten, skall behandlas och avgöras enligt förordningen

angående patent, om patentmyndigheten före ikraftträdandet givit sökan­
den underrättelse enligt 7 § första stycket nämna förordning.

7. Ansökan om patent, som ingivits före den nya lagens ikraftträdande,

skall icke hållas tillgänglig enligt 22 § de n nya lagen före den 1 juli 1968, om

ansökningen icke dessförinnan utlägges eller sökanden begär att ansök­

ningen skall hållas tillgänglig.

8. I frå ga om årsavgift för patentår som börjar före den I juli 1968 gälla

bestämmelserna i 11 S föror dningen angående patent.

9. Vad i föro rdningen angående patent är särskilt stadgat om tilläggspa-

tent äger, i st ället för 7 ?? andra stycket andra punkten och tredje stycket

samt 41 ö a ndra stycket den nya lagen, tillämpning pa tilläggspaient som

meddelats före lagens ikraftträdande.

242

Till patentlagen (1967: 837).

Senaste lydelse 1977 :700.

¬

background image

10. Bestämmelserna i 61 S andra stycke t och 63 S tre dje stycket den nya

SFS 1978:149

lagen äga icke tillämpning i fr äga om patentmål, som anhängiggjorts före
lagens ikraftträdande. För sådana mål skall i stä llet äldre lag tillämpas. Be­

stämmelserna i 67 S den nya lagen äga icke tillämpning i fra ga om patent­

mål som avgjorts av rådhusrätten före lagens ikraftträdande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser^^

1. Denna lag träder i kr aft den dag regeringen bestämmer.

2. Patentansökan, som har godkänts för utläggning före ikraftträdandet.

och ansökan om tilläggspatent, som har inkommit före ikraftträdandet,
skall behandlas och avgöras enligt lagen i de ss äldre lydelse.

3. 1 fråga om annan före ikraftträdandet gjord patentansökan ån sadan

som sägs under 2 skall gälla följande.

9 § i sin äldre lydelse skall tillämpas i stä llet för 8 i de ss nya lydelse.
20 § s kall tillämpas i sin äldre lydelse.

Avser uppfinningen livs- eller läkemedel, far patent icke meddelas pa

själva alstret.

4. De nya bestämmelserna skall tillämpas även pa patent, som har med­

delats före ikraftträdandet eller meddelas pa grund av ansökan som har
gjorts dessförinnan, i d en mån ej annat följer av vad som föreskrives ne­

dan.

Giltighetstiden för patent, som har meddelats pa grund av ansökan som

har gjorts mer än tolv är före ikraftträdandet, skall bestämmas enligt 41) ^ i

dess äldre lydelse.

Har före ikraftträdandet patent förfallit enligt 51 första stycket, skall

51 § a ndra och tredje styckena samt 55 S andra punkten fortfarande tilläm­

pas.

Beträffande patent, som har meddelats pa grund av patentansökan som

har gjorts före ikraftträdandet, skall 60 it till ämpas i sin äldre lydelse.

�ldre bestämmelser om tilläggspatent skall alltjämt gälla i fra ga om till-

läggspatent, som har meddelats före ikraftträdandet eller meddelas enligt

punkt 2.

Fråga om ogiltigförklaring av patent, som har meddelats eller meddelas

enligt lagen i de ss äldre lydelse, skall bedömas enligt lagen i den lydelsen.

5. �r europeisk patentansökan, som omfattar Sverige, enligt artikel

162.4 i d en europeiska patentkonventionen att anse som återkallad, skall

patentmyndigheten på framställning av sökanden upptaga den som om­

vandlad till ansökan om svenskt patent under förutsättning dels att fram­

ställningen inges till det europeiska patentverket inom tre månader från det
sökanden underrättades om att patentansökningen ansågs återkallad, dels
att sökanden inom tid som regeringen bestämmer erlägger fastställd ansök­

ningsavgift och inger översättning till svenska av ansökningen i dess ur­

sprungliga lydelse samt av de ändringar som gjorts under handläggningen

vid det europeiska patentverket och som sökanden önskar åberopa. Beträf­

fande patentansökningens form skall vad i 93 i? a ndra stycket sägs äga

motsvarande tillämpning.

Till lagen (1978; 149) om ändring i patentlagen.

243

¬

background image

na.

Pa regeringens vägnar

SVEN ROMANES

Bengt G. Nilsson

(Justitiedepartementet)

SFS 1978:149

(v Har pateniansökan, som begärts omvandlad enligt punkt 5, blivit

fjfö

publicerad enligt a rtikel 93 i den europeiska patentkonventionen och för-

, jj'

klaras med tillämpning av 72 § att översättning eller avgift, som har inkom­
mit fö r sent. skall anses inkommen i rätt tid. skall patentmyndigheten ut-

tarda kungörelse därom. Detsamma gäller om patentansökan, som begärts

omvandlad, har blivit publicerad enligt artikel 21 i konventionen om pa-

icnisamarbeie, om denna publicering av det europeiska patentverket järn-

, ^j ii

ställes med publicering som sk er enligt artikel 93.

Har någon, efter det att fristen för att inkomma med översättning och er-

'.ti)

lägga avgift har utgått men innan kungörelsen utfärdades, i god tro börjat
utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åt-

åt­

gärder därför, äger han den rätt som anges i 74 § andra och tredje stycke-

VJfTI

I öl 11

KS

: i :ai

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.