SFS 1977:731

770731.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

" I

Lag

om ändring i mö nsterskyddsiagen (1970:485);

utfårdad den 1 sep tember 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i frdga om mönsterskyddsiagen

tiels att i 7. 8, 14. 3 1, 46 och 49 SS ordet ""Konungen" i olika böjningslör-

mer skall bytas ut mot ""regeringen"" i m otsvarande form.

dels att 22 och 47 SS skall ha nedan angivna lydelse.

22

Talan enligt 21 S föres hos patentbesvärsrätten genom besvär inom

två månader frän beslutets dag. Den som vill anföra besvär skall inom sam­

ma tid erlägga fastställd besvärsavgift vid påföljd att besvären annars icke

upptages till prövning.

Mot slutligt beslut av patentbesvärsrätten får talan föras av sökanden,

om det gått honom emot. Talan föres hos regeringsrätten genom besvär

inom tvä manader frän beslutels dag.

47 P Talan mot annat slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt
denna lag än som avses i 21

föres genom besvär hos patentbesvärsrätten

inom två månader från beslutets dag. Den som vill anföra besvär skall er­

lägga fastställd besvärsavgift inom samma tid vid påföljd att besvären an­
nars icke upptages till prövning.

Talan mot patentbesvärsrältens slutliga beslut föres hos regeringsrätten

genom besvär inom två månader från beslutets dag.

Denna lag träder i k raft den I jan uari 1978.

På r egeringens vägnar

SFS 1977:731

Ulkum fran trycket

den \S scpt. 1977

SVEN ROMANUS

Bengt G. Nilsson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77; 96, NU 1976/77; 29, rskr 1976/77; 237.

- Senaste lydelse 1971:627.

" Senaste lydelse 1971; 627.

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.