770700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:700

Lag

Utkom från trycket

den 13 sept. 197 7

om äEdrmg i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om patentlagen (1967:837)

dels att i 5, 6, 11, 28. 38, 45, 52, 68, 73, 74 och 75 §§ samt punkt 1 i ikraf t­

trädande- och övergångsbestämmelserna ordet "Konungen" skall bytas ut
mot "regeringen",

dels att i 65-68 §§ ordet "rådhusrätt" i olika böjningsformer skall bytas

ut mot "tingsrätt" i motsva rande form,

dels att 71 § skall ha nedan angivna lydelse.

71 § Patenthavare, som ej har hemvist här i ri ket, skall ha ett här bosatt

ombud, som äger för honom mottaga delgivning av stämning, kallelser och
andra handlingar i mål och ärenden rörande patentet med undantag av

stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen
inför domstol. Ombud skall anmälas till patent registret och antecknas däri.

Har patenthavaren ej anmält ombud som avses i första stycket, må

delgivning i stället ske genom att den handling som skall delges sändes till

honom med posten i betalt brev under hans i patentregistret antecknade

adress. �r fullständig adress ej antecknad i registret, må delgivning ske

genom att handlingen hålles tillgänglig hos patentmyndigheten och genom

att meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll kungö­

res i publikat ion som regeringen bestämmer. Delgivningen anses ha skett
när vad nu s agts blivit fullgjort.

Regeringen äger under förutsättning av ömsesidighet förordna, att

bestämmelserna i för sta och andra styckena icke skola äga tillämpning i

fråga om patenthavare som har hemvist i viss främmande stat eller har ett i

den staten bosatt ombud, vilket är anmält till patentregistret här i riket och

äger behörighet som anges i för sta stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Bestämmelserna i 71 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om

kungörande som har beslutats eller böljat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

1664

' Prop. 1976/77:63, KU 45 , rskr 336.

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.