SFS 2019:182 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Mönsterskyddslag (1970:485) / SFS 2019:182 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
SFS2019-182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486)
ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets in-
tressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka mark-
nadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
� socialförsäkringsbalken,
� sjölagen (1994:1009),
� lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
� lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
� lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
� lagen (1999:158) om investerarskydd,
� lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets

tjänster,

� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� prisinformationslagen (2004:347),
� lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
� försäkringsavtalslagen (2005:104),
� lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:510) om lufttransporter,
� radio- och tv-lagen (2010:696),
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� alkohollagen (2010:1622),
� konsumentkreditlagen (2010:1846),
� lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller

långfristig semesterprodukt,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och

tillskottsnäring,

� lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,

fartygs- och busspassagerarförordningar,

� lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,
� lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,

1 Prop. 2018/19:36, bet. 2018/19:TU9, rskr. 2018/19:157.

2 Senaste lydelse 2018:2092.

SFS

2019:182

Publicerad
den

10 april 2019

background image

2

SFS

2019:182

� lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalnings-

transaktioner,

� lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel,
� spellagen (2018:1138),
� paketreselagen (2018:1217),
� lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
� lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och
� lagen (2019:

181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom marknads- och immaterialrätt
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.