SFS 2020:542 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Mönsterskyddslag (1970:485) / SFS 2020:542 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
SFS2020-542.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § mönsterskyddslagen (1970:485)
ska ha följande lydelse.

35 §2 Den som gör intrång i en mönsterrätt (mönsterintrång) döms, om det
sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för mönsterskyddsbrott till böter
eller fängelse i högst två år.

Om brottet begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms för grovt

mönsterskyddsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

1. har föregåtts av särskild planering,
2. har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form,
3. har varit av större omfattning, eller
4. annars har varit av särskilt farlig art.
Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 35 b § får inte dömas till

ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till mönsterskyddsbrott eller grovt mönster-

skyddsbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

�&klagaren får väcka åtal för brott som avses i denna paragraf endast om

åtal är motiverat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312.

2 Senaste lydelse 2005:291.

SFS

2020:542

Publicerad
den

18 juni 2020

Viktiga lagar inom marknads- och immaterialrätt
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.