SFS 2004:159 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Mönsterskyddslag (1970:485) / SFS 2004:159 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)
040159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 1 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om patentlagen

(1967:837)

3

dels

att 1, 3, 8, 8 a, 22, 25, 45, 46, 49, 52 och 56 §§ skall ha följande ly-

delse,

dels

att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 1 a, 1 b, 1 c, 3 a, 3 b

och 46 a §§, av följande lydelse.

1 §

Den som har gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt,

eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått kan, enligt 1�10 kap.
denna lag, efter ansökan beviljas patent på uppfinningen i Sverige och däri-
genom få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Bestämmelser
om europeiskt patent finns i 11 kap.

Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är
1. en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
2. en konstnärlig skapelse,
3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för

affärsverksamhet eller ett datorprogram,

4. en presentation av information.
Som en uppfinning anses inte heller ett sådant förfarande för kirurgisk el-

ler terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på män-
niskor eller djur. Patent kan dock meddelas på alster, bland annat ämnen och
blandningar av ämnen, för användning vid ett förfarande av detta slag.

1 a §

Patent meddelas inte på växtsorter eller djurraser. Patent kan dock

meddelas på en uppfinning som avser växter eller djur, om uppfinningens
genomförbarhet inte är tekniskt begränsad till en viss växtsort eller djurras.
Vad som avses med växtsort framgår av 1 kap. 3 § växtförädlarrättslagen
(1997:306).

Patent meddelas inte på ett väsentligen biologiskt förfarande för framställ-

ning av växter eller djur. Med väsentligen biologiskt förfarande för fram-
ställning av växter eller djur avses ett förfarande som i sin helhet består i na-
turliga företeelser, som korsning eller urval. Patent kan dock meddelas på en
uppfinning som avser ett mikrobiologiskt förfarande eller ett annat tekniskt

1

Prop. 2003/04:55, bet. 2003/04:LU18, rskr. 2003/04:181.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt

skydd för biotekniska uppfinningar (EGT L 213, 30.7.1998, s. 13, Celex
31998L0044).

3

Lagen omtryckt 1983:433.

SFS 2004:159

Utkom från trycket
den 15 april 2004

background image

2

SFS 2004:159

förfarande eller ett genom sådant förfarande framställt alster. Med mikrobio-
logiskt förfarande avses ett förfarande som utförs på mikrobiologiskt mate-
rial eller genom vilket sådant material används eller framställs.

En uppfinning kan vara patenterbar även om den avser ett alster som be-

står av eller innehåller biologiskt material eller ett förfarande genom vilket
biologiskt material framställs, bearbetas eller används. Ett biologiskt mate-
rial som isoleras från sin naturliga miljö, eller framställs genom ett tekniskt
förfarande, kan vara föremål för en uppfinning även om det redan förekom-
mer i naturen. Biologiskt material omfattar material som innehåller genetisk
information och som kan reproducera sig självt eller kan reproduceras i ett
biologiskt system.

1 b §

Människokroppen i sina olika bildnings- och utvecklingsstadier, lik-

som enbart upptäckten av en av dess beståndsdelar, inbegripet en gensek-
vens eller en delsekvens av en gen, kan inte utgöra en patenterbar uppfin-
ning.

En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt genom

ett tekniskt förfarande framställd beståndsdel, inbegripet en gensekvens eller
en delsekvens av en gen, kan utgöra en patenterbar uppfinning även om
denna beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos en naturlig be-
ståndsdel.

1 c §

Patent meddelas inte på en uppfinning vars yrkesmässiga utnyttjande

skulle strida mot allmän ordning eller goda seder.

Ett utnyttjande skall inte anses strida mot allmän ordning eller goda seder

endast på den grunden att det är förbjudet i lag eller annan författning.

Vid tillämpningen av första stycket skall bland annat följande anses strida

mot allmän ordning eller goda seder,

1. förfaranden för kloning av mänskliga varelser,
2. förfaranden för ändring i den genetiska identiteten hos mänskliga köns-

celler,

3. användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella

ändamål, samt

4. sådana förfaranden för ändring i den genetiska identiteten hos djur som

kan förorsaka dem lidande, utan att det medför några påtagliga medicinska
fördelar för människor eller djur.

Vad som i tredje stycket 4 sägs om ett förfarande för ändring i den gene-

tiska identiteten hos djur har motsvarande tillämpning på djur som framställs
genom ett sådant förfarande.

3 §

4

Den ensamrätt som ett patent ger innebär, med de undantag som anges

nedan, att ingen utan patenthavarens samtycke får utnyttja uppfinningen ge-
nom att

1. tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda ett patentskyddat

alster eller föra in eller inneha ett sådant alster för något av dessa ändamål,

2. använda ett patentskyddat förfarande eller, om han eller hon vet eller

det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att förfarandet inte får

4

Senaste lydelse 1992:1688.

background image

3

SFS 2004:159

användas utan patenthavarens samtycke, bjuda ut det för användning i
Sverige,

3. bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda ett alster som har tillver-

kats enligt ett patentskyddat förfarande eller föra in eller inneha alstret för
något av dessa ändamål.

Ensamrätten innebär också att ingen utan patenthavarens samtycke får ut-

nyttja uppfinningen genom att erbjuda eller tillhandahålla någon som inte
har rätt att utnyttja uppfinningen sådant medel för att utöva den i Sverige
som hänför sig till något väsentligt i uppfinningen, om den som erbjuder el-
ler tillhandahåller medlet vet eller det med hänsyn till omständigheterna är
uppenbart att medlet är lämpat och avsett att användas vid utövande av upp-
finningen. �r medlet en vara som allmänt förekommer i handeln, gäller detta
dock endast om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet försöker på-
verka mottagaren till en sådan handling som avses i första stycket. Vid till-
lämpningen av bestämmelserna i detta stycke skall den som utnyttjar uppfin-
ningen på det sätt som sägs i tredje stycket 1, 3 eller 4 inte anses ha rätt att
utnyttja uppfinningen.

Från ensamrätten undantas
1. utnyttjanden som inte sker yrkesmässigt,
2. utnyttjanden av ett patentskyddat alster som har förts ut på marknaden

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av patenthavaren eller med
dennes samtycke; i fråga om biologiskt material gäller detta även utnyttjan-
den i form av reproduktion eller mångfaldigande av alster när reproduktio-
nen eller mångfaldigandet är ett nödvändigt led i den användning för vilken
det biologiska materialet har förts ut på marknaden, under förutsättning att
det erhållna alstret inte senare används för ytterligare reproduktion eller
mångfaldigande,

3. utnyttjanden av en uppfinning för experiment som avser själva uppfin-

ningen,

4. beredningar på apotek av läkemedel enligt läkares förskrivning i enskilt

fall eller åtgärder med läkemedel som har beretts i sådana fall.

3 a §

Den ensamrätt som ett patent ger för ett biologiskt material, som på

grund av uppfinningen har bestämda egenskaper, omfattar allt biologiskt
material i identisk eller differentierad form med dessa egenskaper som er-
hålls ur det biologiska materialet genom reproduktion eller mångfaldigande.

Den ensamrätt som ett patent ger för ett förfarande som gör det möjligt att

framställa ett biologiskt material, som på grund av uppfinningen har be-
stämda egenskaper, omfattar, förutom det biologiska material med dessa
egenskaper som direkt framställs genom detta förfarande, allt annat biolo-
giskt material i identisk eller differentierad form med samma egenskaper
som genom reproduktion eller mångfaldigande erhålls från det först fram-
ställda biologiska materialet.

Den ensamrätt som ett patent ger för ett alster som innehåller eller består

av genetisk information omfattar, med undantag för sådant som enligt 1 b §
första stycket inte kan utgöra en patenterbar uppfinning, allt material i vilket
alstret införlivas och i vilket den genetiska informationen innefattas och ut-
övar sin funktion.

background image

4

SFS 2004:159

3 b §

�verlåter patenthavaren eller någon med dennes samtycke vegetabi-

liskt reproduktionsmaterial till en jordbrukare för att utnyttjas i jordbruket,
får jordbrukaren, utan hinder av 3 och 3 a §§, använda skörden för reproduk-
tion eller mångfaldigande i det egna jordbruket. Omfattningen av och villko-
ren för detta undantag från patenthavarens ensamrätt framgår av artikel 14 i
rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens
växtförädlarrätt

5

och av de tillämpningsföreskrifter som har meddelats med

stöd av artikeln.

�verlåter patenthavaren eller någon med dennes samtycke avelsdjur eller

annat animaliskt reproduktionsmaterial till en jordbrukare, får denne, utan
hinder av 3 och 3 a §§, använda djuret eller det andra materialet för jord-
bruksändamål i sin jordbruksverksamhet. Jordbrukaren får dock inte sälja
skyddade djur eller annat material inom ramen för eller i syfte att bedriva yr-
kesmässig reproduktionsverksamhet.

Jordbrukarens rätt enligt andra stycket får inte utövas i vidare omfattning

än vad som är skäligt med hänsyn till jordbrukarens behov och patenthava-
rens intressen.

8 §

En ansökan om patent skall göras skriftligen hos patentmyndigheten

eller, i fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat
eller hos en internationell organisation.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av uppfinningen, innefattande

även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om vad som söks
skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen
avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste
anges i patentkravet. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen
kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om
uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock
alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Be-
skrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning
av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt ma-
terial eller innebär användning av ett sådant material skall i de fall som
anges i 8 a § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren
i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och

patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om
innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avse-
ende.

I ansökan skall uppfinnarens namn anges. Om patent söks av någon annan

än uppfinnaren, skall sökanden styrka sin rätt till uppfinningen.

Sökanden skall betala en ansökningsavgift. För ansökan skall sökanden

också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slut-
ligt har avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från den dag då

ansökan gjordes eller skall anses gjord och därefter från motsvarande dag ef-
ter kalendern.

5

EGT L 227, 1.9.1994, s. 1 (Celex 394R2100).

background image

5

SFS 2004:159

8 a §

Om en uppfinning avser ett biologiskt material som varken är all-

mänt tillgängligt eller i ansökningshandlingarna kan beskrivas så att en fack-
man med ledning av dessa kan utöva uppfinningen, eller om uppfinningen
innebär användning av ett sådant material, skall det biologiska materialet de-
poneras senast den dag då ansökan görs. Det biologiska materialet skall där-
efter fortlöpande finnas deponerat så att den som enligt denna lag är berätti-
gad att få prov från materialet kan få sitt prov levererat i Sverige. Reger-
ingen föreskriver var depositioner får göras.

Upphör ett deponerat biologiskt material att vara livsdugligt eller kan av

annan orsak prov inte tillhandahållas från materialet, får det ersättas med en
ny deposition av samma biologiska material inom den tid och i den ordning
som regeringen föreskriver. Har så skett, skall den nya depositionen anses
gjord redan den dag då den tidigare depositionen gjordes.

22 §

6

Från och med den dag då patentet meddelas skall handlingarna i

ärendet hållas tillgängliga för var och en.

Efter arton månader från den dag då patentansökan gjordes, eller, om pri-

oritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, skall handlingarna, om
de inte redan har gjorts tillgängliga enligt första stycket, hållas tillgängliga
för var och en. Om ansökan har avskrivits eller avslagits, skall handlingarna
dock hållas tillgängliga endast om sökanden begär att ansökan återupptas,
överklagar eller gör en framställning enligt 72 eller 73 §.

På begäran av sökanden skall handlingarna hållas tillgängliga tidigare än

vad som följer av första och andra styckena.

När handlingarna blir tillgängliga enligt andra eller tredje stycket, skall

det kungöras.

Innehåller en handling en företagshemlighet och rör den inte en uppfin-

ning på vilken patent söks eller har meddelats, får patentmyndigheten på yr-
kande besluta, om det finns särskilda skäl för det, att handlingen inte får
lämnas ut. Om ett sådant yrkande har framställts, får handlingen inte lämnas
ut förrän yrkandet har ogillats genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

Om ett biologiskt material har deponerats enligt 8 a §, har var och en, med

de begränsningar som föreskrivs i detta och följande stycken, rätt att få prov
från materialet sedan handlingarna har blivit allmänt tillgängliga enligt
första, andra eller tredje stycket. Detta gäller oavsett om patentet har upphört
eller förklarats ogiltigt. Prov får inte lämnas ut till någon som till följd av
föreskrift i lag eller annan författning inte får ta befattning med det depone-
rade materialet. Prov får inte heller lämnas ut till någon vars befattning med
provet kan antas vara förbunden med en påtaglig risk med hänsyn till
materialets skadebringande egenskaper.

Till dess att patent har meddelats eller patentansökan har avgjorts slutligt

utan att ha lett till patent gäller att prov från en deposition får lämnas endast
till en särskild sakkunnig, om sökanden begär det. Om patentansökan avslås
eller återkallas gäller motsvarande under en period av 20 år från den dag an-
sökan lämnades in. Regeringen föreskriver inom vilken tid en begäran om
begränsning får göras och vem som får anlitas som sakkunnig av den som
vill få prov.

6

Senaste lydelse 1993:1406.

background image

6

SFS 2004:159

Den som vill få ett prov skall begära det skriftligen hos patentmyndighe-

ten och lämna en förbindelse med det innehåll som regeringen föreskriver
för att förebygga missbruk av provet. Om ett prov får lämnas ut endast till en
särskild sakkunnig, skall förbindelsen i stället lämnas av denne.

25 §

7

Patentmyndigheten skall efter invändning upphäva patentet, om det

1. har meddelats trots att villkoren i 1�2 §§ inte är uppfyllda,
2. avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med

ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen, eller

3. omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes.
Patentmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hin-

der enligt första stycket mot att patentet upprätthålls.

Om patenthavaren under invändningsförfarandet har gjort sådana änd-

ringar att hinder inte finns enligt första stycket mot att patentet upprätthålls i
sin ändrade lydelse, skall patentmyndigheten förklara att patentet upprätt-
hålls i den ändrade lydelsen.

När patentmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga kraft,

skall det kungöras. Om beslutet innebär att patentet ändras, skall en ny pa-
tentskrift finnas att tillgå hos patentmyndigheten och ett nytt patentbrev ut-
färdas.

45 §

En tvångslicens för att utöva en uppfinning i Sverige får meddelas om

1. det har gått tre år från det att patentet meddelades och fyra år från det

att patentansökan gjordes,

2. uppfinningen inte utövas i skälig utsträckning i Sverige, samt
3. det saknas godtagbar anledning till att uppfinningen inte utövas.
Vid tillämpning av första stycket 2 jämställs med utövning av en uppfin-

ning införsel av uppfinningen till Sverige från en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet eller en stat som är ansluten till eller ett område
som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen
(WTO).

46 §

En innehavare av ett patent på en uppfinning, vars utnyttjande är be-

roende av ett patent som tillhör någon annan, kan få en tvångslicens att ut-
nyttja den uppfinning som skyddas av det andra patentet. En sådan licens
meddelas endast om sökanden visar att den först nämnda uppfinningen utgör
ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande
till den andra uppfinningen.

Om en tvångslicens meddelas enligt första stycket har innehavaren av det

patent i vilket tvångslicens meddelas rätt att på skäliga villkor få en tvångsli-
cens (motlicens) att utnyttja den andra uppfinningen.

46 a §

En växtförädlare som inte kan få eller utnyttja en växtförädlarrätt

utan att göra intrång i ett tidigare meddelat patent kan få en tvångslicens att
utnyttja den uppfinning som skyddas av patentet, om en sådan licens är nöd-
vändig för att växtsorten skall kunna utnyttjas. En sådan licens meddelas en-

7

Senaste lydelse 1993:1406.

background image

7

SFS 2004:159

dast om sökanden visar att växtsorten utgör ett viktigt tekniskt framsteg av
betydande ekonomiskt intresse i förhållande till uppfinningen.

Om en patenthavare får en tvångslicens i en växtförädlarrätt har innehava-

ren av växtförädlarrätten rätt att på skäliga villkor få en tvångslicens (motli-
cens) att utnyttja patenthavarens uppfinning.

Bestämmelser om möjlighet för innehavare av ett patent på en bioteknisk

uppfinning att under vissa förutsättningar få en tvångslicens att utnyttja en
skyddad växtsort finns i 7 kap. 3 a § växtförädlarrättslagen (1997:306).

49 §

En tvångslicens får endast beviljas den som kan antas ha förutsätt-

ningar att utnyttja uppfinningen på ett godtagbart sätt och i överensstäm-
melse med licensen. Sökanden måste också visa att han eller hon utan fram-
gång har vänt sig till patenthavaren för att få ett licensavtal på skäliga vill-
kor.

En tvångslicens hindrar inte patenthavaren från att själv utnyttja uppfin-

ningen eller att upplåta licenser. En tvångslicens kan övergå till någon annan
endast tillsammans med en rörelse där den utnyttjas eller var avsedd att ut-
nyttjas. För sådana tvångslicenser som avses i 46 § första stycket och 46 a §
första stycket gäller dessutom att licensen endast får överlåtas tillsammans
med det patent eller den växtförädlarrätt som licensen grundats på.

52 §

8

Om det yrkas skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. det har meddelats trots att villkoren i 1�2 §§ inte är uppfyllda,
2. det avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman

med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen,

3. det omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes, eller
4. patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet medde-

lats.

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grunden att den som har fått pa-

tentet har haft rätt till bara en viss andel i det.

Utom i fall som avses i fjärde stycket får talan föras av var och en som li-

der förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den
myndighet som regeringen bestämmer.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den

som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig
ha sådan rätt. Talan skall väckas inom ett år från det att den som påstår sig
ha sådan rätt fick kännedom om patentets meddelande och de övriga om-
ständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när pa-
tentet meddelades eller när det övergick till denne, får dock talan inte väckas
senare än tre år efter patentets meddelande.

56 §

�&beropar en patentsökande sin ansökan gentemot annan innan hand-

lingarna i ärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, är sökanden skyldig att
på begäran lämna sitt samtycke till att denne får ta del av handlingarna. Om-
fattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses i
8 a §, skall samtycket inbegripa också en rätt att få prov från materialet. Be-
stämmelserna i 22 § sjätte stycket tredje och fjärde meningarna samt sjunde

8

Senaste lydelse 1993:1406.

background image

8

SFS 2004:159

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

och åttonde styckena tillämpas då någon vill få prov med stöd av sådant
samtycke.

Den som genom att direkt vända sig till annan, i annons, genom påskrift

på en vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att ett patent har
sökts eller meddelats utan att samtidigt lämna upplysning om ansökans eller
patentets nummer, skall på begäran utan dröjsmål lämna sådan upplysning.
Om det inte uttryckligen anges att patent har sökts eller meddelats men om-
ständigheterna ger intryck av att så är fallet, skall på begäran utan dröjsmål
lämnas upplysning om ett patent har sökts eller meddelats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.
2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på patent som har medde-

lats eller sökts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.