SFS 2002:570 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Mönsterskyddslag (1970:485) / SFS 2002:570 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
020570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om mönsterskyddslagen

(1970:485)

dels att 6, 23, 28�30 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 34 och 37 §§ ordet ⬝vara⬝ skall bytas ut mot ⬝produkt⬝,
dels att 1�5, 7, 8, 10�14, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 38, 39 och 42�

44 §§ skall ha följande lydelse samt

dels att det i lagen skall införas tretton nya paragrafer, 1 a, 2 a, 3 a, 4 a,

7 a�b, 8 a�d, 18 a och 31 a�b §§ av följande lydelse.

1 §

I denna lag avses med

1. mönster: en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva

produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad
gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller material,

2. produkt: ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, inbe-

gripet delar som skall monteras till en sammansatt produkt, förpackningar,
utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt, men inte datorprogram,

3. sammansatt produkt: en produkt som genom att den är sammansatt av

flera utbytbara beståndsdelar kan tas isär och på nytt fogas samman.

1 a §

Den som har skapat ett mönster (formgivaren) eller den till vilken

formgivarens rätt har övergått kan genom registrering få ensamrätt till
mönstret enligt denna lag (mönsterrätt).

2 §

Mönsterrätt kan någon få endast om mönstret är nytt och särpräglat.

Ett mönster anses som nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt

tillgängligt före dagen för registreringsansökan eller, om prioritet åberopas
enligt 8�8 d §§, före prioritetsdagen. Mönster skall anses som identiska trots
att de skiljer sig åt, om skillnaderna föreligger endast i oväsentliga avseen-
den.

Ett mönster anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av

mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har
gjorts allmänt tillgängligt före den dag som anges i andra stycket. Vid be-

1 Prop. 2001/02:121, bet. 2001/02:LU22, rskr. 2001/02:276.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om
mönsterskydd (EGT L 289, 28.10.1998, s. 28, Celex 31998L0071).

SFS 2002:570

Utkom från trycket
den 14 juni 2002

background image

2

SFS 2002:570

dömningen av om mönstret har särprägel skall hänsyn tas till det variations-
utrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret.

2 a §

Ett mönster till en beståndsdel i en sammansatt produkt, anses vara

nytt och särpräglat endast om

1. beståndsdelen eller del därav, när den har fogats in i den sammansatta

produkten, förblir synlig vid normal användning av den produkten, och

2. mönstret till det som syns i sig uppfyller kraven på nyhet och särprägel

i 2 §.

Med normal användning avses slutanvändarens användning, med undan-

tag för underhåll, service och reparationsarbeten.

3 §

Ett mönster skall anses ha blivit allmänt tillgängligt om det har offent-

liggjorts i samband med ett registreringsförfarande eller på annat sätt. Det-
samma gäller om mönstret har förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet
eller annars har blivit känt.

Trots det som sägs i första stycket anses ett mönster inte ha blivit allmänt

tillgängligt

1. om fackkretsarna inom den aktuella sektorn inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet i sin normala näringsverksamhet inte rimligen
kunde ha fått kunskap om de åtgärder som nämns i första stycket före dagen
för registreringsansökan eller, om prioritet åberopas enligt 8�8 d §§, före
prioritetsdagen, eller

2. om mönstret har blivit känt endast till följd av att det har visats för nå-

gon annan efter ett uttalat eller underförstått förbehåll om att mönstret skall
hållas hemligt.

3 a §

Ett mönster anses inte heller ha blivit allmänt tillgängligt om det har

blivit känt inom en period av tolv månader före den dag som anges i 2 § an-
dra stycket, förutsatt att mönstret har offentliggjorts eller annars gjorts känt

1. av formgivaren,
2. av någon annan till följd av uppgifter som formgivaren tillhandahållit

eller åtgärder som formgivaren vidtagit, eller

3. till följd av missbruk i förhållande till formgivaren.
Vad som sägs om formgivaren i denna paragraf gäller även den som form-

givarens rätt har övergått till.

4 §

Hinder mot mönsterrätt föreligger

1. om mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning,
2. om i mönstret utan tillstånd intagits statsvapen, statsflagga eller annat

statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning som
hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär,
svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som åtnjuter
skydd enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella
beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga, emblem
eller beteckning som nu nämnts,

3. om mönstret strider mot ett annat mönster som visserligen inte var all-

mänt tillgängligt före den dag som anges i 2 § andra stycket men som fram-
går av en ansökan om registrering i Sverige eller vid Byrån för harmonise-
ring inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) för vilken gäl-

background image

3

SFS 2002:570

ler en tidigare ansöknings- eller prioritetsdag, förutsatt att detta mönster se-
dermera har gjorts allmänt tillgängligt,

4. om mönstret utan tillstånd innehåller
a) någon annans i Sverige skyddade firma eller varukännetecken eller nå-

got som kan uppfattas som ett kännetecken som i näringsverksamhet har in-
arbetats i Sverige för annan,

b) någon annans porträtt eller något som kan uppfattas som annans släkt-

namn, konstnärsnamn eller likartat namn, om inte porträttet eller namnet up-
penbart syftar på någon sedan länge avliden person,

c) något som kan uppfattas som titel på annans i Sverige skyddade litte-

rära eller konstnärliga verk i fall då titeln är egenartad eller något som krän-
ker annans upphovsrätt till sådant verk eller annans rätt till fotografisk bild
som åtnjuter skydd i Sverige.

4 a §

Mönsterrätt får inte omfatta sådana detaljer i en produkts utseende

1. som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion, eller
2. som måste återskapas exakt till formen och dimensionerna för att den

produkt som mönstret avser skall gå att mekaniskt ansluta till eller placera i,
kring eller mot en annan produkt så att båda produkterna fyller sin funktion.

Trots det som sägs i första stycket 2 kan mönsterrätt omfatta mönster som

tillåter att sinsemellan utbytbara produkter fogas samman ett upprepat antal
gånger eller förbinds med varandra inom ett system uppbyggt av moduler.

5 §

3

Mönsterrätt innebär, med de undantag som anges i 7�7 b §§, att ingen

får utnyttja mönstret utan samtycke av den som är innehavare av mönster-
rätten (mönsterhavaren). Förbudet mot utnyttjande omfattar särskilt att till-
verka, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller an-
vända en produkt som mönstret ingår i eller används på eller att lagerhålla en
sådan produkt för ändamål som nu sagts.

Mönsterrätten omfattar varje annat mönster som inte gör ett annat helhets-

intryck på en kunnig användare än det registrerade mönstret (skyddsom-
fång). Vid prövning av mönsterrättens skyddsomfång skall hänsyn tas till
det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av
mönstret.

7 §

4

Från mönsterrätten undantas utnyttjanden

1. som företas för privat bruk och utan vinstsyfte,
2. som företas i experimentsyfte, eller
3. som innebär återgivning i syfte att citera eller undervisa, förutsatt att så-

dana utnyttjanden är förenliga med god affärssed och inte oskäligt inkräktar
på ett normalt utnyttjande av mönstret samt sker på villkor att källan anges.

7 a §

Från mönsterrätten undantas vidare utrustningen på fartyg och luft-

fartyg hemmahörande i främmande stat när ett sådant fartyg tillfälligt kom-
mer in till Sverige. Detsamma gäller införsel till Sverige av reservdelar och
tillbehör för reparation av sådana fartyg samt arbete med reparation av så-
dana fartyg.

3 Senaste lydelse 1992:1689.

4 Senaste lydelse 1977:731.

background image

4

SFS 2002:570

7 b §

Mönsterrätten omfattar inte utnyttjandet av en produkt, om den har

bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av
mönsterhavaren eller med dennes samtycke.

8 §

5

Har ett mönster angetts i en ansökan om mönsterregistrering eller om

skydd för en nyttighetsmodell i en främmande stat, som är ansluten till Pa-
riskonventionen den 20 mars 1883 om skydd för den industriella äganderät-
ten (Pariskonventionen), och söks registrering av mönstret i Sverige inom
sex månader från ansökan i den främmande staten, skall ansökan i Sverige
vid tillämpningen av 2 § anses gjord samtidigt med ansökan i den främ-
mande staten (prioritetsdagen). Detsamma skall gälla om mönstret har an-
getts i en sådan ansökan som har gjorts i en stat som är ansluten till eller ett
område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorgani-
sationen (WTO-avtalet).

Samma prioritet får åtnjutas också från en ansökan om registrering som

avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet
från en svensk ansökan medges där den tidigare ansökan har gjorts och om
där gällande lagstiftning i huvudsak stämmer överens med Pariskonventio-
nen.

En sökande som vill åtnjuta prioritet skall begära detta i ansökan om re-

gistrering. Sökanden skall därvid lämna uppgifter om var och när den åbero-
pade ansökan gjordes. Sökanden skall också, så snart det kan ske, uppge
numret på den tidigare ansökan.

8 a §

Registreringsmyndigheten kan förelägga sökanden att inom viss frist

styrka begärd prioritet genom att ge in följande handlingar.

1. Ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen utfärdat av den

myndighet som har mottagit ansökan.

2. En av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökan och därvid fogad

bild som visar mönstret.

Den förelagda fristen får inte löpa ut tidigare än tre månader från ingivan-

det av ansökan här i riket.

8 b §

Prioritet kan grundas endast på den första ansökan som mönstret har

angetts i.

Om den som har gjort den första ansökan eller hans rättsinnehavare senare

till samma myndighet har gett in en ansökan som avser samma mönster, får
den senare ansökan åberopas som prioritetsgrundande. Detta gäller dock
bara om den tidigare ansökan när den senare ansökan ges in

1. har återkallats, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit allmänt till-

gänglig och

2. inte kvarlämnar någon rätt som grundas på den eller har utgjort grund

för någon rätt till prioritet.

Om någon har fått prioritet på grund av en senare ansökan enligt andra

stycket, får den tidigare ansökan inte längre åberopas som grund för priori-
tet.

5 Senaste lydelse 1977:731.

background image

5

SFS 2002:570

8 c §

Vid ansökan om samregistrering enligt 11 § kan prioritet erhållas för

ett eller flera av mönstren.

Prioritet kan vid sådan ansökan åberopas från flera tidigare ansökningar.

Detta gäller även om de tidigare ansökningarna har getts in i olika länder.

8 d §

Om föreskrifterna i 8�8 c §§ inte iakttas, gäller inte rätten till priori-

tet.

10 §

Den som vill ansöka om registrering av ett mönster skall göra detta

skriftligen hos registreringsmyndigheten.

Ansökan skall innehålla uppgifter om vem som har skapat mönstret och

om den produkt eller de produkter som mönstret är avsett att användas på el-
ler ingå i samt bildmaterial som visar mönstret. Söks registrering av annan
än formgivaren, skall sökanden styrka sin rätt till mönstret.

Om sökanden innan mönstret kungörs enligt 18 § inger även en modell,

skall modellen anses visa mönstret.

I övrigt skall ansökan uppfylla de föreskrifter som meddelas med stöd av

49 §. Sökanden skall också betala i 48 § föreskrivna ansöknings- och till-
läggsavgifter.

11 § En ansökan får omfatta flera mönster, om de produkter som mönstren
är avsedda att användas på eller ingå i hör till samma klass. Vid bestäm-
ningen av klasstillhörighet gäller som svensk rätt den klassificering som
anges i Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande
av en internationell klassificering för mönster.

6

12 § Registreringsmyndigheten får förelägga en sökande som inte har
hemvist i Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot del-
givning i ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet hos
myndigheten. Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske ge-
nom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste
kända adress. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

13 § En ansökan om registrering anses inte gjord förrän sökanden lämnat
in bildmaterial eller en modell som visar mönstret.

På sökandens begäran får mönstret i en ansökan ändras om mönstret efter

ändringen bibehåller sin identitet och uppfyller förutsättningarna för skydd
enligt denna lag.

14 §

7 Registreringsmyndigheten skall undersöka om en ansökan uppfyller

de krav som avses i 10, 11 och 13 §§. Registreringsmyndigheten skall också
undersöka om en ansökan avser ett mönster enligt 1 § 1 och om det finns nå-
got hinder mot mönsterrätt enligt 4 § 1 eller 2.

Uppfyller ansökan inte de krav som avses i första stycket, skall registre-

ringsmyndigheten förelägga sökanden att inom viss tid komplettera eller
ändra sin ansökan. I föreläggandet skall sökanden upplysas om att ansökan
kan komma att avskrivas om han inte svarar i rätt tid.

6 Jfr Sveriges överenskommelser med främmande makter (S�) 1970:64.

7 Senaste lydelse 1977:731.

background image

6

SFS 2002:570

Yttrar sig sökanden inte i rätt tid över ett föreläggande enligt andra

stycket, skall registreringsmyndigheten avskriva ansökan.

Registreringsmyndigheten skall återuppta en avskriven ansökan, om sö-

kanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller
ändrar sin ansökan och betalar fastställd återupptagningsavgift. En ansökan
kan återupptas endast en gång.

18 § �r ansökningshandlingarna fullständiga och har registreringsmyndig-
heten inte efter granskning enligt 14 § första stycket funnit något hinder mot
registrering, skall mönstret tas in i registret och en kungörelse om det utfär-
das.

Den som vill invända mot registreringen skall göra det skriftligen hos re-

gistreringsmyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

Registreringsmyndigheten skall underrätta mönsterhavaren om invänd-

ningen och ge denne tillfälle att yttra sig, om invändningen inte är uppenbart
obefogad.

�&terkallas invändningen får invändningsförfarandet ändå fullföljas, om

det finns särskilda skäl.

18 a § Invändning får göras endast av

1. den som anser sig vara berättigad till mönstret, om invändningen grun-

das på att hinder mot mönsterrätt har förelegat enligt 1 a §,

2. den som ansöker om eller innehar rättigheten, om invändningen grun-

das på att hinder mot mönsterrätt har förelegat enligt 4 § 3 eller 4,

3. den som berörs av rättigheten, om invändningen grundas på att hinder

mot mönsterrätt har förelegat enligt 4 § 2.

I övriga fall råder ingen begränsning i möjligheten att framställa invänd-

ning.

20 § Registreringsmyndigheten skall efter invändning häva en registrering
helt eller delvis, om hinder mot mönsterrätt har förelegat enligt 1�4 a §§ och
hindret fortfarande består eller om registrering har skett i strid med 13 § an-
dra stycket.

Registreringsmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns nå-

got hinder mot mönsterrätten.

En registrering får hävas delvis endast om mönsterhavaren yrkar det eller

medger ett yrkande om det och mönstret i ändrad form bibehåller sin identi-
tet och uppfyller förutsättningarna för skydd enligt denna lag.

När registreringsmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga

kraft, skall det kungöras. Om beslutet innebär att registreringen helt eller
delvis hävs, skall en anteckning om det göras i registret.

21 § Talan mot slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ett ärende an-
gående ansökan om registrering av mönster får föras av sökanden, om beslu-
tet gått honom emot. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot
registrering får överklagas av mönsterhavaren och invändaren, om det har
gått den som vill klaga emot. �&terkallar invändaren sin talan, får den ändå
prövas, om det finns särskilda skäl.

Mot beslut, varigenom begäran om återupptagning enligt 14 § fjärde

stycket avslagits eller yrkande om överföring enligt 17 § bifallits, får talan

background image

7

SFS 2002:570

föras av sökanden. Den som framställt yrkande om överföring får föra talan
mot beslut varigenom yrkandet avslagits.

24 § Mönsterregistrering gäller för en eller flera femårsperioder, räknat
från den dag då ansökan om registrering gjordes. Registrering som gäller för
kortare tid än tjugofem år kan på begäran förnyas för ytterligare femårsperi-
oder till sammanlagt tjugofem år. Varje sådan period löper från utgången av
föregående period.

För mönster som avser en beståndsdel, som används för att reparera en

sammansatt produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende, gäller re-
gistreringen aldrig för mer än högst tre femårsperioder.

26 § Har mönsterhavare medgivit annan rätt att utnyttja mönstret (licens),
får denne överlåta sin rätt vidare endast om avtal träffas om det.

Ingår licensen i en rörelse får den dock överlåtas i samband med överlå-

telse av rörelsen, om ej annat avtalats. I sådant fall svarar överlåtaren allt-
jämt för att licensavtalet fullgöres.

27 § Har mönsterrätt övergått på annan eller har licens upplåtits eller över-
låtits, skall på begäran och mot fastställd avgift anteckning därom göras i
mönsterregistret. Visas att licens som antecknats i registret upphört att gälla,
skall anteckningen avföras.

Första stycket skall även tillämpas i fråga om rätt som avses i 32 § andra

stycket.

Har samregistrering skett, kan övergång av mönsterrätt antecknas endast i

fråga om samtliga mönster.

I mål eller ärende om mönsterrätt anses den som mönsterhavare, vilken

senast blivit införd i mönsterregistret i denna egenskap.

31 §

8 Allmän domstol skall på talan därom häva en registrering av ett

mönster helt eller delvis, om hinder mot mönsterrätt har förelegat enligt 1�
4 §§ och hindret fortfarande består eller om registrering har skett i strid med
13 § andra stycket.

En registrering får hävas delvis endast om mönsterhavaren yrkar det eller

medger ett yrkande om det och mönstret i ändrad form bibehåller sin identi-
tet och uppfyller förutsättningarna för skydd enligt denna lag.

Registreringen får inte hävas på den grunden att den som fått registre-

ringen endast varit berättigad till viss andel i mönsterrätten.

När domen vunnit laga kraft skall den sändas till registreringsmyndighe-

ten för anteckning i mönsterregistret.

31 a § Talan om hävning av en registrering får föras endast av

1. den som anser sig vara berättigad till mönstret, om talan grundas på att

hinder mot mönsterrätt har förelegat enligt 1 a §,

2. den som ansöker om eller innehar rättigheten, om talan grundas på att

hinder mot mönsterrätt har förelegat enligt 4 § 3 eller 4, eller

3. den som berörs av rättigheten, om talan grundas på att hinder mot

mönsterrätt har förelegat enligt 4 § 2.

8 Senaste lydelse 1977:731.

background image

8

SFS 2002:570

I övriga fall får talan föras av var och en som lider förfång av registre-

ringen.

Talan som grundas på någon av bestämmelserna i 4 § 1 eller 2 får föras

även av den myndighet som regeringen bestämmer.

Talan, som avses i första stycket 1, skall väckas inom ett år efter det att

käranden fått kännedom om registreringen och de övriga omständigheter på
vilka talan grundas. Var mönsterhavaren i god tro när mönstret registrerades
eller när mönsterrätten övergick på honom, får talan inte väckas senare än
tre år efter registreringen.

31 b § Allmän domstol kan förklara en mönsterrätt ogiltig även efter det
att den har upphört eller uppgivits.

I fråga om sådan talan skall bestämmelserna i 31 a § tillämpas.

32 § Har mönster registrerats för annan än den som är berättigad därtill en-
ligt 1 a §, skall rätten på talan av den berättigade överföra registreringen på
honom. Talan skall väckas inom tid som anges i 31 a § fjärde stycket.

Har den som frånkännes registrering av mönster i god tro börjat utnyttja

mönstret yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, får
han mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbör-
jade eller igångsätta det tillämnade utnyttjandet med bibehållande av dess
allmänna art. Sådan rätt tillkommer under motsvarande förutsättningar inne-
havare av licens som är antecknad i registret.

Rätt enligt andra stycket kan övergå till annan endast tillsammans med rö-

relse vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

38 § Utnyttjar någon i strid med 5 § mönster, som avses med ansökan om
registrering, efter det att handling som visar mönstret blivit allmänt tillgäng-
lig, äger vad som sägs om mönsterintrång motsvarande tillämpning i den
mån ansökningen leder till registrering. Till straff får dock icke dömas och
ersättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan mönstret kung-
jorts enligt 18 § får bestämmas enligt 36 § andra stycket.

Bestämmelsen i 36 § tredje stycket äger icke tillämpning, om ersättnings-

talan väckes senast ett år efter det mönstret registrerades.

39 §

9 Om en registrering av ett mönster har hävts eller om mönsterrätten

har förklarats ogiltig genom ett beslut eller en dom som har vunnit laga
kraft, får rätten inte döma till påföljd eller besluta om annan åtgärd enligt
35�38 §§.

Föres talan om mönsterintrång och gör den mot vilken talan föres gäl-

lande att mönsterregistreringen bör hävas, skall rätten på hans yrkande för-
klara målet vilande i avvaktan på att frågan om registreringens hävande slut-
ligt prövas. �r talan härom inte väckt, skall domstolen i samband med vilan-
deförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall
väckas.

42 § Den som vill väcka talan om hävande av mönsterregistrering eller om
överföring av registrering skall anmäla detta till registreringsmyndigheten

9 Senaste lydelse 1998:1457.

background image

9

SFS 2002:570

samt underrätta var och en som enligt mönsterregistret innehar licens att ut-
nyttja mönstret. Vill licenstagare väcka talan om mönsterintrång eller om
fastställelse enligt 41 § första stycket, skall han underrätta mönsterhavaren
därom.

Underrättelseskyldighet enligt första stycket anses fullgjord, när underrät-

telse i betald rekommenderad försändelse sänts under den adress som an-
tecknats i mönsterregistret.

Visas icke, när talan väckes, att anmälan eller underrättelse skett enligt

första stycket, skall käranden ges tid därtill. Försitter han denna tid, får hans
talan icke upptagas till prövning.

43 § Finnes ej enligt rättegångsbalken behörig domstol för talan om bättre
rätt till mönster, om hävande av mönsterregistrering, om överföring av sådan
registrering, om ogiltigförklaring av en mönsterrätt enligt 31 b §, om rätt
som avses i 32 § andra stycket, om ersättning enligt 40 § andra stycket eller
om fastställelse enligt 41 §, väcks talan vid Stockholms tingsrätt.

44 § Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål som avses i 16, 31�32, 35�
38 eller 41 §§ sändes till registreringsmyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på mönster som är regist-

rerade vid tidpunkten för ikraftträdandet eller som registreras på grund av
ansökningar som har gjorts innan dess, om inte annat följer av vad som före-
skrivs nedan.

3. En registreringsansökan som getts in före den 28 oktober 2001 skall,

vad gäller registreringsförfarandet och förutsättningarna för registrering, be-
handlas och avgöras enligt äldre bestämmelser.

4. Bestämmelserna i 2 a och 4 a §§ skall inte tillämpas på mönster som

har registrerats på grund av ansökningar som har getts in före ikraftträdan-
det.

5. Frågan om hävande av registrering av ett mönster som har registrerats

enligt äldre bestämmelser skall bedömas enligt de äldre bestämmelserna.

6. En mönsterregistrering för vilken en skyddstid om 15 år har löpt ut före

ikraftträdandet men efter den 27 oktober 2001 kan på begäran förnyas för yt-
terligare femårsperioder till sammanlagt 25 år räknat från den dagen då an-
sökan om registrering gjordes, om ansökan om förnyelse ges in före den 31
december 2002.

7. Om någon före ikraftträdandet har börjat utnyttja ett mönster på ett sätt

som inte fordrade samtycke av mönsterhavaren enligt äldre bestämmelser
men som fordrar sådant samtycke enligt denna lag, får han eller hon trots de
nya bestämmelserna fortsätta den planerade verksamheten. Sådan rätt har
under motsvarande förutsättningar även den som har vidtagit väsentliga åt-
gärder för att utnyttja mönstret.

background image

10

SFS 2002:570

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.