SFS 2000:1158 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Mönsterskyddslag (1970:485) / SFS 2000:1158 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)
001158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)

dels

att 6, 8, 12, 24 och 33 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 6 a�6 g §§, av följande

lydelse.

6 §

2

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före

ansökningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent i Sverige, skall
vid tillämpningen av 2 § första, andra och fjärde styckena samt 4 § anses
gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden yrkar det (prioritet).
Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv
månader före ansökningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent,
uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell antingen i en främ-
mande stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för
skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen), eller i en stat
som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet
av Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan prioritet får åtnjutas också
från en ansökan om skydd som avser någon annan stat eller något annat om-
råde, om motsvarande prioritet från en svensk patentansökan medges där
den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak
överensstämmer med Pariskonventionen.

6 a §

Sökanden skall inom tre månader från den dag då ansökan gjordes

eller skall anses gjord begära prioritet. Sökanden skall därvid lämna upp-
gifter om var och när den åberopade ansökan gjordes. Sökanden skall också,
så snart det kan ske, uppge numret på den tidigare ansökan.

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., skall

prioritet begäras inom fyra månader från den internationella ingivnings-
dagen. Sökanden skall därvid lämna uppgifter om var och när den åberopade
ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vilken motta-
gande myndighet den gavs in till. Sökanden skall vidare inom sexton måna-
der från den dag från vilken prioritet begärs lämna uppgifter om den åbero-
pade ansökans nummer till den mottagande myndigheten för den inter-
nationella patentansökan eller till den internationella byrå som anges i 35 §.

1

Prop. 2000/01:13, bet. 2000/01:LU2, rskr. 2000/01:83.

2

Senaste lydelse 1978:149. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2000:1158

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1158

Om en ansökan delas med stöd av 11 § denna lag och 22 § patentkun-

görelsen (1967:838), skall en begäran om prioritet för den ursprungliga an-
sökan utan särskilt yrkande gälla också för en ny ansökan som uppkommer
genom delningen.

6 b §

En sökande som har yrkat prioritet skall inom sexton månader från

den dag från vilken prioritet begärs ge in följande handlingar till patent-
myndigheten i fråga om den tidigare ansökan.

1. Ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen utfärdat av den

myndighet som har mottagit ansökan.

2. En av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökan.

6 c §

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., gäl-

ler andra�fjärde styckena såvitt avser en sökandes skyldigheter enligt 6 b §.

Sökanden skall ge in det bevis som avses i 6 b § 1 endast om patent-

myndigheten förelägger sökanden att göra det.

Sökanden får i stället enligt regel 17.1 i tillämpningsföreskrifterna till den

i Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om patentsamarbete
ge in kopian av den tidigare ansökan till den i 35 § angivna internationella
byrån eller till den mottagande myndigheten, eller begära att den överförs
till den internationella byrån enligt samma regel.

Om en kopia av den tidigare ansökan har kommit in till den internatio-

nella byrån enligt den regel som anges i tredje stycket, får patentmyndig-
heten kräva en kopia och en översättning av en sådan kopia endast i enlighet
med regel 17.2 i de tillämpningsföreskrifter som anges i tredje stycket.

6 d §

Prioritet kan grundas endast på den första ansökan som uppfinningen

har angetts i.

Om den som har gjort den första ansökan eller hans eller hennes rätts-

innehavare senare till samma myndighet har gett in en ansökan som avser
samma uppfinning, får den senare ansökan åberopas som prioritets-
grundande. Detta gäller dock bara om den tidigare ansökan när den senare
ansökan ges in

1. har återkallats, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit allmänt till-

gänglig och

2. inte kvarlämnar någon rätt som grundas på den eller har utgjort grund

för någon rätt till prioritet.

Om någon har fått prioritet på grund av en senare ansökan enligt andra

stycket, får den tidigare ansökan inte längre åberopas som grund för priori-
tet.

Andra och tredje styckena gäller på motsvarande sätt för en patentansökan

vars löpdag har förskjutits enligt 14 §.

6 e §

En sökande kan få prioritet för en del av en ansökan.

Prioritet kan för en och samma ansökan åberopas från flera tidigare an-

sökningar. Detta gäller även om de tidigare ansökningarna avser olika län-
der.

6 f §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, patentmyndig-

heten föreskriver

background image

3

SFS 2000:1158

1. i vilken form en begäran om prioritet skall framställas,
2. i vilken form bevis och kopior som avses i 6 b § skall ges in.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, patentmyndigheten får

föreskriva om undantag i vissa fall från skyldigheten enligt 6 b�6 c §§ att ge
in bevis och kopior.

6 g §

Om föreskrifterna i 6 a�6 e §§ inte iakttas, gäller inte rätten till

prioritet.

8 §

3

En ansökan om patent skall göras hos patentmyndigheten eller, i fall

som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat eller hos en
internationell organisation.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av uppfinningen, innefattande

även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om vad som söks
skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen
avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste
anges i patentkravet. Beskrivningen skall vara så tydlig, att en fackman med
ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett mikro-
biologiskt förfarande eller ett alster av ett sådant förfarande skall i de fall
som anges i 8 a § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom vill-
koren i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivning och pa-

tentkrav. Sammandraget skall tjäna enbart som teknisk information och får
inte tillmätas betydelse i något annat avseende.

I ansökan skall uppfinnarens namn anges. Om patent söks av någon annan

än uppfinnaren, skall sökanden styrka sin rätt till uppfinningen.

Sökanden skall betala en ansökningsavgift. För ansökan skall sökanden

också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slut-
ligt har avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från den dag då

ansökan gjordes eller skall anses gjord och därefter från motsvarande dag ef-
ter kalendern.

12 §

Patentmyndigheten får förelägga en sökande som inte har hemvist i

Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i
ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet hos myndig-
heten. Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att
handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända
adress. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

24 §

4

Var och en får göra invändning mot ett meddelat patent. En invänd-

ning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från
den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten skall underrätta patenthavaren om invändningen och

ge denne tillfälle att yttra sig.

�&terkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om

det finns särskilda skäl.

3

Senaste lydelse 1983:433.

4

Senaste lydelse 1993:1406.

background image

4

SFS 2000:1158

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

33 §

5

Har en internationell patentansökan fullföljts enligt 31 §, gäller

2 kap. i fråga om ansökan och dess handläggning, om inte annat sägs i denna
paragraf eller i 34�37 §§. Ansökan får endast på framställning av sökanden
tas upp till prövning före utgången av den frist som gäller enligt 31 § första
eller andra stycket.

Ett föreläggande enligt 12 § får inte meddelas före den tidpunkt då pa-

tentmyndigheten har rätt att ta upp ansökan till prövning.

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan

innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet en-
ligt 31 § att inge en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på
svenska, så snart sökanden har ingivit en avskrift av den till patent-
myndigheten.

I fråga om en internationell patentansökan skall vid tillämpning av 48, 56

och 60 §§ vad som där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har bli-
vit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit till-
gängliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

Uppfyller patentansökan de krav när det gäller form och innehåll som fö-

reskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna
till denna, skall den godtas i dessa avseenden.

Denna lag träder i fråga om 8 § i kraft den dag regeringen bestämmer och

i övrigt den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1983:433.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.