SFS 2004:1154 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Mönsterskyddslag (1970:485) / SFS 2004:1154 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
041154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mönsterskyddslagen

(1970:485)

dels att 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 50�52 §§, samt när-

mast före 50 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2 I denna lag avses med

1. mönster: en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva

produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad
gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller material,

2. produkt: ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, inbe-

gripet delar som skall monteras till en sammansatt produkt, förpackningar,
utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt, men inte datorprogram,

3. sammansatt produkt: en produkt som genom att den är sammansatt av

flera utbytbara beståndsdelar kan tas isär och på nytt fogas samman,

Bestämmelser om gemenskapsformgivning enligt rådets förordning (EG)

nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning

3 finns i

denna lag i 50�52 §§.

Gemenskapsformgivning

50 § Den som ger in en ansökan om registrering av en gemenskapsform-
givning till registreringsmyndigheten för vidare befordran enligt artikel 35.2
i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning skall betala
en avgift med det belopp som regeringen bestämmer. Detsamma gäller den
som begär ett intyg enligt artikel 78.5 i rådets förordning.

51 § Vid intrång i en gemenskapsformgivning tillämpas bestämmelserna i
35 § om ansvar för mönsterintrång. I övrigt gäller 35 a�37 h §§, i den mån
inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskaps-
formgivning. I dessa fall skall det som sägs om mönsterintrång gälla intrång
i gemenskapsformgivning.

1 Prop. 2003/04:177, bet. 2004/05:LU2, rskr. 2004/05:71.

2 Senaste lydelse 2002:570.

3 EGT L3, 5.1.2002, s. 1 (Celex 32002R0006).

SFS 2004:1154

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

2

SFS 2004:1154

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

52 § Stockholms tingsrätt är domstol i de mål som avses i 51 § och i artikel
81 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.