SFS 2011:580 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Mönsterskyddslag (1970:485) / SFS 2011:580 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)
110580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 6 §§ patentlagen (1967:837)2

ska ha följande lydelse.

2 §

3

Patent meddelas endast på en uppfinning som är ny i förhållande till

vad som blivit känt före dagen för patentansökan och tillika väsentligen skil-
jer sig därifrån.

Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett ge-

nom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt. �ven innehållet i en tidi-
gare patentansökan som före nämnda dag gjorts i Sverige anses som känt,
om denna ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Villkoret i första
stycket, att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från vad som blivit känt
före dagen för patentansökan, gäller dock inte i förhållande till innehållet i
en sådan ansökan.

Bestämmelser om att, vid tillämpning av andra stycket, ansökan som av-

ses i 3 eller 11 kap. i vissa fall har samma verkan som en patentansökan som
gjorts i Sverige finns i 29, 38 och 87 §§.

Villkoret i första stycket, att uppfinningen ska vara ny, hindrar inte att pa-

tent meddelas på ett känt ämne eller en känd blandning av ämnen för an-
vändning vid ett förfarande som avses i 1 d §, om användningen av ämnet el-
ler blandningen av ämnen inte är känd vid något sådant förfarande. Villkoret
hindrar inte heller att patent meddelas på ett känt ämne eller en känd bland-
ning av ämnen för en specifik användning vid ett förfarande som avses i
1 d §, om en sådan användning inte är känd.

Patent får meddelas även om uppfinningen inom sex månader innan pa-

tentansökan gjordes blivit allmänt tillgänglig

1. till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon

från vilken denne härleder sin rätt, eller

2. genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt före-

visat uppfinningen på sådan officiell eller officiellt erkänd internationell ut-
ställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventio-
nen om internationella utställningar (S� 1996:30).

1 Prop. 2010/11:82, bet. 2010/11:NU24, rskr. 2010/11:253.

2 Lagen omtryckt 1983:433.

3 Senaste lydelse 2007:516.

SFS 2011:580

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:580

6 §

4

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före

ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § har angetts i en tidigare ansökan om
patent i Sverige, ska vid tillämpningen av 2 § första, andra och fjärde styck-
ena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden
begär det i enlighet med 6 a�6 e §§ (prioritet). Detsamma gäller en ansökan
om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ingivningsdagen
har angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd
som nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten till Pa-
riskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderät-
ten (S� 1970:60), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är an-
slutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO).
Sådan prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser någon
annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk
patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande
lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen för skydd
av den industriella äganderätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på patent som har meddelats el-

ler sökts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Carl Josefsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:516.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.