SFS 2007:242 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Patentlag (1967:837) / SFS 2007:242 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)
070242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 105 § patentlagen (1967:837)2

skall ha följande lydelse.

105 §

3

Den som ansöker om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för

ett tilläggsskydd enligt rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni
1992 om tilläggsskydd för läkemedel eller om tilläggsskydd enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om
tilläggsskydd för växtskyddsmedel skall betala fastställd ansökningsavgift.

För tilläggsskyddet skall också betalas årsavgift. Avgiftsåret räknas från

den dag då skyddet började gälla och därefter från motsvarande dag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

2 Lagen omtryckt 1983:433.

3 Senaste lydelse 1996:889.

SFS 2007:242

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.