SFS 1977:730

770730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977: 730

Lag

Utkom frän trycket

den 15 sept. 1977

om ändring i patentlagen (196 7:837);

utfärdad den 1 sep tember 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 25. 69 och 72 §§ patentlagen

(1967: 837) skall ha nedan angivna lydelse.

25 §- Talan enligt 24 ii föres genom besvär hos patentbesvärsrätten inom

tvä mänader frän beslutels dag. Den som vill anföra besvär skall inom sam­
ma tid erlägga fastställd besvärsavgift vid påföljd att besvären icke uppta­

gas till prövning.

Mot slutligt beslut av patentbesvärsrätten må talan föras av sökanden,

om det gått honom emot. Talan föres hos regeringsrätten genom besvär

inom tvä månader frän beslutets dag.

Bestämmelserna i 22 § femte stycket äga motsvarande tillämpning be­

träffande handlingar som inkomma till patentbesvärsrätten eller regerings­
rätten.

69 S I mål e nligt 65 § skall rätten inhämta yttrande från patentbesvärsrät­

ten. om det finnes erforderligt.

72 §⬢' Talan mot annat slutligt beslut av patentmyndigheten enligt denna
lag än som avses i 24 §, föres genom besvär hos patentbesvärsrätten inom

två månader från beslutets dag. Den som vill anföra besvär skall erlägga

fastställd besvärsavgift inom samma tid vid påföljd att besvären icke upp­

tagas till prövning.

Mot patentbesvärsrättens slutliga beslut föres talan hos regeringsrätten

genom besvär inom två månader från beslutets dag.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt G. Nilsson

(Justitiedepartementet)

1714

' Prop. 1976/77:96, NU 1976/77: 29, rskr 1976/77:237.

^ Se naste lydelse 1971:626.

⬢' Sen aste lydelse 1971:626.

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.