SFS 2006:254 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Patentlag (1967:837) / SFS 2006:254 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)
060254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 § patentlagen (1967:837)3 skall

ha följande lydelse.

3 §

4

Den ensamrätt som ett patent ger innebär, med de undantag som anges

nedan, att ingen utan patenthavarens samtycke får utnyttja uppfinningen ge-
nom att

1. tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda ett patentskyddat

alster eller föra in eller inneha ett sådant alster för något av dessa ändamål,

2. använda ett patentskyddat förfarande eller, om han eller hon vet eller

det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att förfarandet inte får
användas utan patenthavarens samtycke, bjuda ut det för användning i
Sverige,

3. bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda ett alster som har tillver-

kats enligt ett patentskyddat förfarande eller föra in eller inneha alstret för
något av dessa ändamål.

Ensamrätten innebär också att ingen utan patenthavarens samtycke får ut-

nyttja uppfinningen genom att erbjuda eller tillhandahålla någon som inte
har rätt att utnyttja uppfinningen sådant medel för att utöva den i Sverige
som hänför sig till något väsentligt i uppfinningen, om den som erbjuder
eller tillhandahåller medlet vet eller det med hänsyn till omständigheterna är
uppenbart att medlet är lämpat och avsett att användas vid utövande av upp-
finningen. �r medlet en vara som allmänt förekommer i handeln, gäller detta
dock endast om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet försöker på-
verka mottagaren till en sådan handling som avses i första stycket. Vid till-
lämpningen av bestämmelserna i detta stycke skall den som utnyttjar uppfin-
ningen på det sätt som sägs i tredje stycket 1, 3, 4 eller 5 inte anses ha rätt att
utnyttja uppfinningen.

1 Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001 s. 67,
Celex 32001L0083), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/27/EG (EUT L 136, 30.04.2004 s. 34, Celex 32004L0027) samt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av
gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001 s. 1,
Celex 32001L0082) senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/28/EG (EUT L 136, 30.04.2004 s. 58, Celex 32004L0028).

3 Lagen omtryckt 1983:433.

4 Senaste lydelse 2004:159.

SFS 2006:254

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

2

SFS 2006:254

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Från ensamrätten undantas
1. utnyttjanden som inte sker yrkesmässigt,
2. utnyttjanden av ett patentskyddat alster som har förts ut på marknaden

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av patenthavaren eller med
dennes samtycke; i fråga om biologiskt material gäller detta även utnyttjan-
den i form av reproduktion eller mångfaldigande av alster när reproduktio-
nen eller mångfaldigandet är ett nödvändigt led i den användning för vilken
det biologiska materialet har förts ut på marknaden, under förutsättning att
det erhållna alstret inte senare används för ytterligare reproduktion eller
mångfaldigande,

3. utnyttjanden av en uppfinning för experiment som avser själva uppfin-

ningen,

4. studier, prövningar, undersökningar och praktiska åtgärder som hänför

sig till ett referensläkemedel, i den utsträckning dessa är nödvändiga för att
få ett godkännande för försäljning av ett läkemedel med tillämpning av 8 a §
läkemedelslagen (1992:859) eller i andra förfaranden för godkännande som
baseras på artikel 10.1�4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/
EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för hu-
manläkemedel

5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2004/27/EG

6, eller artikel 13.1�13.5 i Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskaps-
regler för veterinärmedicinska läkemedel

7, senast ändrat genom Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG

8,

5. beredningar på apotek av läkemedel enligt läkares förskrivning i enskilt

fall eller åtgärder med läkemedel som har beretts i sådana fall.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

5 EGT L 311, 28.11.2001 s. 67, (Celex 32001L0083).

6 EUT L 136, 30.04.2004 s. 34, (Celex 32004L0027).

7 EGT L 311, 28.11.2001 s. 1, (Celex 32001L0082).

8 EUT L 136, 30.04.2004 s. 58, (Celex 32004L0028).

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.