SFS 2005:289 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Patentlag (1967:837) / SFS 2005:289 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)
050289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)

dels att nuvarande 57 a § skall betecknas 57 b §,
dels att 57 och 59�61 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 57 a §, av följande lydelse.

57 §

2 Gör någon intrång i den ensamrätt som patent medför (patentintrång)

och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, skall han eller hon dömas
till böter eller fängelse i högst två år. Den som har överträtt ett vitesförbud
enligt 57 b § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar

enligt 23 kap. brottsbalken.

�&klagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket en-

dast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är på-
kallat från allmän synpunkt.

57 a § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 57 § skall
förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendo-
men får dess värde förklaras förverkat. �ven utbyte av sådant brott skall för-
klaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad nå-
gon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant
brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 57 §.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 57 § får förkla-

ras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars
finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att använ-
das som hjälpmedel vid brott enligt 57 §, om brottet har fullbordats eller om
förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I
stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

59 §

3 På yrkande av den som har lidit patentintrång får domstolen efter vad

som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att ett patentskyd-
dat alster, som har tillverkats utan patenthavarens lov eller ett föremål, vars
användande skulle innebära patentintrång, skall ändras på visst sätt eller sät-
tas i förvar för återstoden av patenttiden eller förstöras eller, i fråga om ett

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 1994:234.

3 Senaste lydelse 1994:234.

SFS 2005:289

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:289

patentskyddat alster, mot lösen lämnas ut till den som har lidit intrånget. Vad
nu har sagts gäller inte mot den som i god tro har förvärvat egendomen eller
särskild rätt till den och själv inte har begått patentintrång.

Egendom som avses i första stycket får tas i beslag, om det skäligen kan

antas att ett brott enligt 57 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tilläm-
pas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Trots vad som sägs i första stycket får domstolen, om det finns synnerliga

skäl, på yrkande besluta att en innehavare av egendom som avses i första
stycket skall få förfoga över egendomen under återstoden av patenttiden el-
ler del av den, mot skälig ersättning och på skäliga villkor i övrigt.

Bestämmelserna i första�tredje styckena tillämpas också i fråga om för-

sök eller förberedelse enligt 57 § andra stycket.

Beslut som avses i denna paragraf skall inte meddelas, om förverkande el-

ler åtgärd till förebyggande av missbruk skall beslutas enligt 57 a § eller en-
ligt brottsbalken.

60 §

4 Om någon yrkesmässigt utnyttjar en patentsökt uppfinning efter det

att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 §, skall
vad som sägs om patentintrång tillämpas i den mån ansökningen leder till
patent. För tiden innan patentet har meddelats enligt 20 § omfattar patent-
skyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse
när ansökningen blev allmänt tillgänglig som av patentkraven enligt paten-
tet. Straff får inte dömas ut, förverkande får inte ske och ersättning för skada
på grund av utnyttjande som sker innan patentet har meddelats får bestäm-
mas endast enligt 58 § andra stycket.

Vad som sägs i 58 § tredje stycket skall inte tillämpas, om ersättningstalan

väcks senast ett år efter det att tiden för invändning har gått ut eller, om in-
vändning har gjorts, senast ett år efter det att patentmyndigheten har beslutat
att patentet skall upprätthållas.

61 §

5 Om ett patent har upphävts eller förklarats ogiltigt genom ett beslut

eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte enligt 57�60 §§
döma till straff, besluta om förverkande, meddela vitesförbud, döma ut vite
eller ersättning eller besluta om säkerhetsåtgärd eller skyddsåtgärd.

Förs talan rörande patentintrång och gör den mot vilken talan förs gäl-

lande att patentet är ogiltigt, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan ta-
lan om detta har väckts. Domstolen skall förelägga den som gör gällande att
patentet är ogiltigt att inom viss tid väcka sådan talan.

Förs i samma rättegång talan om patentintrång och talan om patentets

ogiltighet och är det med hänsyn till utredningen lämpligt att frågan huru-
vida patentintrång föreligger avgörs särskilt för sig, får på begäran av någon
av parterna särskild dom ges i den frågan. Om särskild dom ges, får domsto-
len förordna att målet om ogiltighet skall vila till dess domen har vunnit laga
kraft.

4 Senaste lydelse 1993:1406.

5 Senaste lydelse 1998:1456.

background image

3

SFS 2005:289

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.