SFS 2006:625 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Patentlag (1967:837) / SFS 2006:625 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)
060625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)2

dels att 82, 83 och 91 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 68 a §, av följande lydelse.

68 a § I tvistemål enligt 65 § om ett europeiskt patent får rätten, om en
fullständig översättning till svenska av patentskriften inte finns tillgänglig
hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan
på grund av en rätt som härleds från patenthavaren att ge in en sådan över-
sättning. Om den förelagda parten är kärande i målet, skall föreläggandet ges
vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas. �r den förelagda parten
svarande i målet, skall föreläggandet i stället ges vid påföljd att rätten annars
kan låta översätta patentskriften på dennes bekostnad.

82 § Ett europeiskt patent har verkan i Sverige endast om sökanden inom
tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut
att bifalla patentansökningen till patentmyndigheten har

� ingett översättning, på det sätt som föreskrivs i tredje stycket, av den text

med vilken patentet enligt underrättelse till sökanden från det europeiska
patentverket är avsett att meddelas, och

� betalat en avgift för offentliggörande.
Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätt-

hållas i ändrad lydelse, gäller motsvarande även i fråga om den ändrade
texten.

Patentkraven skall alltid ges in i översättning till svenska. Har patentet

meddelats på tyska eller franska, skall beskrivningen ges in i översättning
till svenska eller engelska.

�versättning som avses i tredje stycket skall hållas tillgänglig för var och

en. Har den europeiska patentansökningen inte publicerats av det europeiska
patentverket när översättningen inkommer, skall dock översättningen inte
hållas tillgänglig förrän sådan publicering sker.

Har översättning ingetts och avgift betalats inom föreskriven tid och har

det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen
eller beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse,
skall det kungöras av patentmyndigheten.

1 Prop. 2005/06:189, bet. 2005/06:LU32, rskr. 2005/06:284.

2 Lagen omtryckt 1983:433.

SFS 2006:625

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:625

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

83 § Har en patenthavare inte inom föreskriven tid vidtagit åtgärd som av-
ses i 82 §, skall vad i 72 § första stycket sägs om patentsökande ha motsva-
rande tillämpning. Förklaras med stöd av 72 § att sådan åtgärd skall anses
vidtagen i rätt tid, skall det kungöras av patentmyndigheten.

Har någon, efter det tiden för att vidta åtgärd enligt 82 § gått ut men innan

kungörelsen utfärdades, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i
Sverige eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han den rätt som anges
i 74 § andra och tredje styckena.

91 § Inkommer sökanden eller patenthavaren till patentmyndigheten med
rättelse av översättning som avses i 82 § och betalar han fastställd avgift för
offentliggörande av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den
tidigare. Rättad översättning skall hållas tillgänglig för var och en, om den
ursprungliga översättningen hålls tillgänglig. Har rättelse inkommit och av-
gift betalats och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för var och
en, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.

Inkommer sökanden med rättelse av översättning som avses i 88 §, och

betalar han fastställd avgift, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse om
det och hålla den rättade översättningen tillgänglig för var och en. Sedan
kungörelsen utfärdats, gäller den rättade översättningen i stället för den tidi-
gare.

Har någon, innan rättad översättning blev gällande, i god tro börjat ut-

nyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige på ett sätt som enligt tidigare
översättning inte utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller
vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han den rätt som anges i 74 § andra
och tredje styckena.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. De nya bestämmelserna skall tillämpas på europeiska patent beträffande

vilka kungörelse om att patentet meddelats publicerats i den europeiska
patenttidningen efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.