SFS 2009:116 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Varumärkeslag (2010:1877) / SFS 2009:116 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
090116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 68 § varumärkeslagen (1960:644)

ska ha följande lydelse.

68 §3 Bestämmelserna i 37 b�41 h §§ ska tillämpas vid intrång i den rätt
till en beteckning som följer av

1. rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garan-

terade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel4,

2. rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av

geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter
och livsmedel5,

3. rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna

bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker6,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15

januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 1576/897,

5. rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den ge-

mensamma organisationen av marknaden för vin8, eller

6. rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den ge-

mensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordning-
arna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr
3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG)
nr 1493/19999.

1 Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sä-

kerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Ce-

lex 32004L0048).

3 Senaste lydelse 2009:110.

4 EUT L 93, 31.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0509).

5 EUT L 93, 31.3.2006, s. 12 (Celex 32006R0510).

6 EGT L 60, 12.6.1989, s. 1 (Celex 31989R1576).

7 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16 (Celex 32008R0110).

8 EGT L 179, 14.7.1999, s. 1 (Celex 31999R1493).

9 EUT L 148, 6.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0479).

SFS 2009:116
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

2

SFS 2009:116

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.