SFS 2015:767 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Varumärkeslag (2010:1877) / SFS 2015:767 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
150767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 7 § varumärkeslagen

(2010:1877) ska ha följande lydelse.

10 kap.

7 §

Bestämmelserna i 3 § samt 8 kap. 3�8 §§ och 9 kap. ska tillämpas vid

intrång i den rätt till en beteckning som följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den

21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livs-
medel, i den ursprungliga lydelsen,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15

januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 1576/89, i den ursprungliga lydelsen,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jord-
bruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i den ursprung-
liga lydelsen, eller

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26

februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, i den ursprungliga lydel-
sen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:32, bet. 2015/16:MJU4, rskr. 2015/16:47.

SFS 2015:767

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.