SFS 2005:287 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Varumärkeslag (2010:1877) / SFS 2005:287 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
050287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen

(1960:644)

dels att nuvarande 37 a § skall betecknas 37 b §,
dels att 37, 39 och 41 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.

37 §

2 Gör någon intrång i rätten till ett varukännetecken enligt 4�10 §§

(varumärkesintrång) och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, skall
han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år. Den som har över-
trätt ett vitesförbud enligt 37 b § får inte dömas till ansvar för intrång som
omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar

enligt 23 kap. brottsbalken.

�&klagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket en-

dast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är på-
kallat från allmän synpunkt.

37 a § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 37 § skall
förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendo-
men får dess värde förklaras förverkat. �ven utbyte av sådant brott skall för-
klaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad nå-
gon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant
brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 37 §.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 37 § får förkla-

ras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars
finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att använ-
das som hjälpmedel vid brott enligt 37 §, om brottet har fullbordats eller om
förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I
stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

39 § Grundas en talan om varumärkesintrång på registrering enligt denna
lag, skall 37 och 37 a §§ inte tillämpas såvitt angår tid före registreringsda-
gen. För tid innan ansökan om registrering kungjorts enligt 20 § skall inte
heller 38 § tillämpas, om inte intrånget skett uppsåtligen.

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 1994:232.

SFS 2005:287

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:287

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

41 §

3 På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen ef-

ter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att varu-
kännetecken som olovligen förekommer på varor, förpackningar, reklam-
tryck, affärshandlingar eller liknande skall utplånas eller ändras. Kan en så-
dan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer
förstörs eller på visst sätt ändras får domstolen besluta om detta. I ett sådant
fall får domstolen också, på yrkande, besluta att egendomen skall mot lösen
lämnas ut till den som har lidit intrånget.

På yrkande av den som lidit intrånget får domstolen efter vad som är skä-

ligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att föremål, vars användande
skulle innebära varumärkesintrång, skall förstöras eller ändras på visst sätt.

Sådan egendom som avses i första och andra styckena får tas i beslag om

det skäligen kan antas att ett brott enligt 37 § har begåtts. I fråga om ett så-
dant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Bestämmelserna i första�tredje styckena tillämpas också i fråga om för-

sök och förberedelse enligt 37 § andra stycket.

Beslut som avses i denna paragraf skall inte meddelas, om förverkande el-

ler åtgärd till förebyggande av missbruk skall beslutas enligt 37 a § eller en-
ligt brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1994:232.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.