SFS 2000:352 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Varumärkeslag (2010:1877) / SFS 2000:352 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
000352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om varumärkeslagen

(1960:644)

dels

att 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 §

2

Rätten till ett varukännetecken enligt 1�3 §§ innebär, att annan än

innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlings-
bart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i
reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig
användning. Vad som nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålls
eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller också hit
införs. �r i fall som avses i 2 § kännetecknet inte inarbetat i hela landet,
gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhan-

dahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans
vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att
vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att
denne medgett kännetecknets användning.

4 a §

Rätten till ett varukännetecken enligt 1�3 §§ hindrar inte att någon

annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren,
eller någon med innehavarens samtycke, under kännetecknet fört ut på
marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Första stycket gäller dock inte när varornas skick har förändrats eller för-

sämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skä-
lig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:93, bet. 1999/2000:LU23, rskr. 1999/2000:219.

2

Senaste lydelse 1992:1686. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2000:352

Utkom från trycket
den 7 juni 2000

4*

SFS 2000: 343�372

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.