SFS 1998:1455 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Varumärkeslag (2010:1877) / SFS 1998:1455 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
981455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om varumärkeslagen

(1960:644)

dels att 42 och 66 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 41 a�41 h §§, av

följande lydelse.

41 a § Om det skäligen kan antas att någon har gjort ett intrång, får
domstolen för att bevisning skall kunna säkras om intrånget besluta att en
undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar
som kan antas ha betydelse för utredning om intrånget
(intrångsundersökning).

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för

åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden
innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående
intresse.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om

försök och förberedelse enligt 37 § andra stycket.

41 b § Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den domstol där
rättegång som rör intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga
om behörig domstol vad som är bestämt om tvistemål som rör intrång. Vad
som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i
fråga om tvist som skall tas upp i annan ordning än inför domstol skall dock
inte tillämpas.

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av den

som innehar ett varukännetecken enligt 1�3 §§ eller den som på grund av
licens har rätt att utnyttja varukännetecknet. Om rättegång inte är inledd,
skall yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas skall motparten ha fått

tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som
gäller till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för
att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget
skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

1

Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1455
Utkom från trycket
den 8 december 1998

background image

SFS 1998:1455

2

I övrigt skall en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då

rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan
uppkommit under rättegång.

41 c § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om
sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas
motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen
befria sökanden från det. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 §
utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har
godkänts av motparten.

I fråga om överklagande av domstolens beslut om intrångsundersökning

och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i
rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap.
rättegångsbalken.

41 d § Ett beslut om intrångsundersökning skall innehålla uppgifter om

1. vilket ändamål undersökningen skall ha,
2. vilka föremål och handlingar som det får sökas efter, och
3. vilka utrymmen som får genomsökas.
Om det behövs, skall domstolen även förordna om andra villkor för

verkställandet.

41 e § Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart. Om ansökan
om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.

Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats

väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, skall
en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångsundersökningen
omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om
ett beslut om intrångsundersökning upphävs sedan verkställighet
genomförts.

41 f §

Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av

kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har föreskrivit och
med tillämpning av 1�3 kap., 16 kap. 10 §, 17 kap. 1�5 §§ samt 18 kap.
utsökningsbalken. Sökandens motpart skall underrättas om verkställigheten
endast om beslutet om intrångsundersökning har tillkommit efter
motpartens hörande. Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra film-
och ljudupptagningar av sådana föremål som den får söka efter.
Myndigheten har också rätt att ta kopior av och göra utdrag ur sådana
handlingar som den får söka efter.

En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i

27 kap. 2 § rättegångsbalken.

41 g § När ett beslut om intrångsundersökning skall verkställas har
motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet
inställer sig får verkställigheten inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om

1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller
2. det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås.

background image

SFS 1998:1455

3

Vid verkställigheten får kronofogdemyndigheten anlita det biträde av en

sakkunnig som behövs.

Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för sökanden är

närvarande vid undersökningen för att bistå med upplysningar. Om ett
sådant tillstånd ges, skall myndigheten se till att sökanden eller ombudet
inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får
kännedom om förhållanden som kommer fram.

41 h § Fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior
av och utdrag ur handlingar skall förtecknas och hållas tillgängliga för
sökanden och motparten.

42 §

2 Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut

eller en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till påföljd
eller besluta om annan åtgärd enligt 37�41 a §§.

I mål om sådant intrång skall domstolen, på yrkande av den mot vilken

talan förs, förklara målet vilande i avvaktan på att frågan om registreringens
hävande slutligen avgörs. �r talan härom inte väckt, skall domstolen i
samband med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken
sådan talan skall väckas.

66 §

3 Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i

37 § om ansvar för varumärkesintrång. I övrigt gäller 37 a�41 h §§, i den
mån inte något annat följer av rådets förordning om
gemenskapsvarumärken. Härvid skall vad som sägs om varumärkesintrång
gälla intrång i gemenskapsvarumärke.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Per Hall
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1994:1510.

3

Senaste lydelse 1995:1277.

background image

SFS 1998:1455

4

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.