SFS 2010:1393 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Varumärkeslag (2010:1877) / SFS 2010:1393 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
101393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 47 § varumärkeslagen (1960:644)

ska ha följande lydelse.

47 §

2

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten får överklagas av sö-

kanden, om det har gått honom eller henne emot. Ett slutligt beslut med an-
ledning av en invändning mot registrering får överklagas av varumärkes-
havaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invän-
daren återkallar sin talan får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

�verklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom två

månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvalt-

ningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande
till Högsta förvaltningsdomstolen tillämpas bestämmelserna i 35�37 §§ för-
valtningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla
uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltnings-
domstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 1995:1277.

SFS 2010:1393

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.