SFS 1977:703

770703.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

/I;'

⬢; i

SFS 1977:703

Lag

Utkom friin t rycket

oiTi ändring i växtförädlarrättslagcn (1971:392);

den 13 sept. 1977

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 46 § växtförädiarrättslagen

(1971 ;392) skall ha nedan angivna lydelse.

46 § Sortinnehavare som icke har hemvist i Sverige skal! ha ett här

bosatt ombud med behörighe t att för honom taga emot delgivning av stäm­

ning, kallelser och andra handlingar i mål och ärend en om växtförädlarrätt

1666

' Prop. 1976/77:63, KU 45, rskr 336.

¬

background image

med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att

spg 1977:703

infinna sig personligen inför domstol. Ombud skall anmälas till växtsort-

registret och antecknas i de tta.

Har sortinnehavare ej anmält ombud enligt första stycket, kan delgiv­

ning i stället ske genom att den handling som skall delges sändes till honom
med posten i betalt brev under hans i växtsortregistret antecknade adress.
�r fullständig adress ej antecknad i registr et, kan delgivning ske genom a tt
handlingen hålles tillgänglig hos växtsortnämnden och genom att medde­
lande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll kungöres i publi­

kation som regeringen bestämmer. Delgivningen anses ha skett när vad nu
sagts blivit fullgjort.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

⬢ I

.)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.