SFS 1981:818

810818.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:818

om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392);

utkom från trycket

den 8 september 1981

Utfärdad den 25 juni 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 34 § växtförädlarrättslagen

(1971:392) skall ha nedan angivna lydelse.

34 § Om sortinnehavaren skriftligen hos växtsortnämnden avstår från
växtförädlarrätten, skall nämnden avföra växtsorten ur registret.

�r växtförädlarrätt utmätt, belagd med kvarstad eller tagen i anspråk ge­

nom betalningssäkring eller ä r tvist om överföring av registrering anhäng-
ig, får sor ten icke på begäran av sortinnehavaren avföras ur registret så
länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvis­
ten icke blivit slutligt avgjord.

Prop. 1980/81: 84, LU24, rskr 351.

1599

^I

¬

background image

SFS 1981:818

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

f

Vad som sägs om kvarstad i 34 § i des s nya lydelse gäller även sking-,

ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

jC

di'

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.