SFS 1994:236 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Växtförädlarrättslag (1997:306) / SFS 1994:236 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
SFS 1994_236 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971_392)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:236
Utkom från trycket
den 26 april 1994

Lag
om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392);

utfärdad den 14 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om växtförädlarrättslagen

(1971:392)

dels att 36, 37 och 38 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 36 a §, av följande

lydelse.

36 § Gör någon intrång i en växtförädlarrätt och sker det uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst
två år. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 36 a § får inte dömas
till ansvar för intrång som omfattas av förbudet

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till

ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

�&klagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket

endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är
påkallat från allmän synpunkt.

36 a § På yrkande av sortinnehavaren eller den som på grund av licens
har rätt att utnyttja växtsorten får domstolen vid vite förbjuda den som
gör intrång i växtförädlarrätten att fortsätta intrånget.

Om käranden visar sannolika skäl för att intrång förekommer och om

det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget för-
ringar värdet av ensamrätten till växtsorten, får domstolen meddela vites-
förbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har

beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle
att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer

säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar
käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av

svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats

enligt andra stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i
rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbal-
ken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I

samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

I fråga om radio- och trådsändningars innehåll gäller bestämmelserna i

radiolagen (1966:755).

1

Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94: LU17, rskr. 1993/94:227.

437

background image

SFS 1994:236

37 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i en växtför-
ädlarrätt skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av växtsorten samt
ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid be-
stämmande av ersättningens storlek skall hänsyn tas även till sortinne-
havarens intresse av att intrång inte begås och till övriga omständigheter
av annan än rent ekonomisk betydelse.

Den som gör intrång i en växtförädlarrätt utan uppsåt eller oaktsamhet,

skall betala ersättning för utnyttjande av sorten, om och i den mån det är
skäligt.

Rätten till ersättning för intrång i en växtförädlarrätt preskriberas, om

talan inte väcks inom fem år från det skadan uppkom.

38 § På yrkande av den som har lidit intrång i en växtförädlarrätt kan
domstolen efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång
besluta att växtmaterial med avseende på vilket intrång föreligger skall
lämnas ut mot lösen till den som har lidit intrånget eller förstöras samt att
ett föremål vars användande skulle innebära intrång skall på visst sätt
ändras eller förstöras. Vad som nu har sagts gäller inte mot den som i god
tro har förvärvat materialet eller särskild rätt till detta och inte själv gjort

intrång i växtförädlarrätten.

Egendom som avses i första stycket får tas i beslag, om det skäligen kan

antas att ett brott enligt 36 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag
tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Trots vad som sägs i första stycket kan domstolen på yrkande besluta att

innehavare av material som avses där skall få förfoga över materialet mot
skälig ersättning och på skäliga villkor i övrigt.

Bestämmelserna i första -tredje styckena tillämpas också i fråga om

försök eller förberedelse enligt 36 andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den gäller inte i fråga om

intrång som har gjorts innan dess.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

438

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.