SFS 1996:849 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Växtförädlarrättslag (1997:306) / SFS 1996:849 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
SFS 1996_849 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971_392)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1346

1

Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296.

2

Senaste lydelse 1994:236. �ndringen innebär att sjunde stycket upphävs.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

Lag
om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392);

SFS 1996:849
Utkom från trycket
den 20 augusti 1996

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 a § växtförädlarrättslagen

(1971:392) skall ha följande lydelse.

36 a §2 På yrkande av sortinnehavaren eller den som på grund av licens
har rätt att utnyttja växtsorten får domstolen vid vite förbjuda den som gör
intrång i växtförädlarrätten att fortsätta intrånget.

Om käranden visar sannolika skäl för att intrång förekommer och om det

skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar
värdet av ensamrätten till växtsorten, får domstolen meddela vitesförbud
för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats.
Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra
sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer sä-

kerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar
käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av
svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats

enligt andra stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rätte-
gångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I

samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.