SFS 2004:160 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Växtförädlarrättslag (1997:306) / SFS 2004:160 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
040160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306);

utfärdad den 1 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om växtförädlarrättslagen

(1997:306)

dels

att 7 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande

lydelse.

7

kap

.

3 a §

En innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning, som inte

kan utnyttja den utan att göra intrång i en tidigare registrerad växtförädlar-
rätt, kan få en tvångslicens att utnyttja den växtsort som skyddas av växtför-
ädlarrätten. En sådan licens meddelas endast om sökanden visar att uppfin-
ningen utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i
förhållande till växtsorten.

Om en innehavare av en växtförädlarrätt får en tvångslicens i ett patent,

har patenthavaren rätt att på skäliga villkor få en tvångslicens (motlicens) att
utnyttja den skyddade växtsorten.

Bestämmelser om möjlighet för en växtförädlare att under vissa förutsätt-

ningar få en tvångslicens att utnyttja en patentskyddad uppfinning finns i
46 a § patentlagen (1967:837).

4 §

En tvångslicens får endast beviljas den som kan antas ha förutsätt-

ningar att utnyttja växtsorten på ett godtagbart sätt och i överensstämmelse
med licensen. Sökanden måste också visa att han eller hon utan framgång
har vänt sig till innehavaren av växtförädlarrätten för att få ett licensavtal på
skäliga villkor.

En tvångslicens hindrar inte innehavaren av växtförädlarrätten att själv ut-

nyttja sorten eller att upplåta licenser. En tvångslicens kan övergå till någon
annan endast tillsammans med en rörelse där den utnyttjas eller var avsedd
att utnyttjas. För sådana tvångslicenser som avses i 3 a § första stycket gäller
dessutom att licensen endast får överlåtas tillsammans med det patent som
licensen grundats på.

1

Prop. 2003/04:55, bet. 2003/04:LU18, rskr. 2003/04:181.

SFS 2004:160

Utkom från trycket
den 15 april 2004

background image

2

SFS 2004:160

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.
2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på växtförädlarrätt som

har beviljats eller sökts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.