SFS 2000:1159 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Växtförädlarrättslag (1997:306) / SFS 2000:1159 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
001159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306);

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om växtförädlarrättslagen

(1997:306)

dels

att 3 kap. 6 § och 5 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 6 a §, av följande

lydelse.

3 kap.

6 §

2

Om sökanden eller någon från vilken sökanden härleder sin rätt tidi-

gare har ansökt om skydd för en växtsort antingen i någon stat som är anslu-
ten till den internationella konventionen den 2 december 1961 för skydd av
växtförädlingsprodukter, eller i någon stat som är ansluten eller något om-
råde som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandels-
organisationen (WTO), och sedan ansöker om registrering av växtsorten här
i landet inom tolv månader från dagen för den tidigare ansökan, skall vid till-
lämpningen av 2�5 §§ den här ingivna ansökan anses gjord samtidigt med
den tidigare ansökan, om sökanden yrkar det (prioritet).

Sådan prioritet får även medges från en ansökan om skydd som avser nå-

gon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en
svensk ansökan om skydd för växtsort medges där den tidigare ansökan
gjorts och om den där gällande lagstiftningen i huvudsak stämmer överens
med konventionen. Om skydd har sökts i flera stater eller områden, räknas
tolvmånadersfristen från den dag då den första ansökan om skydd gjordes.

6 a §

En sökande som vill få prioritet enligt 6 § skall

1. begära prioritet samtidigt som ansökan görs,
2. inom tre månader från dagen för ansökan ge in en kopia till Växtsort-

nämnden av den tidigare ansökan samt

3. inom fem år från dagen för den tidigare ansökan ge in de ytterligare

handlingar och det material till Växtsortnämnden som behövs för att prio-
ritetsfrågan skall kunna prövas.

Kopian som avses i första stycket 2 skall vara bestyrkt av den myndighet

som tog emot den tidigare ansökan.

1

Prop. 2000/01:13, bet. 2000/01:LU2, rskr. 2000/01:83.

2

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2000:1159

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1159

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Om den tidigare ansökan har avslagits eller återkallats, får Växtsort-

nämnden bestämma en annan frist än den som sägs i första stycket 3.

Om föreskrifterna i första�tredje styckena inte iakttas, gäller inte rätten till

prioritet.

5 kap.

4 §

Växtsortnämnden får förelägga en sökande som inte har hemvist i

Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i
ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet hos nämn-
den. Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att
handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända
adress. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. För ansökningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller 5 kap. 4 § i

sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.