SFS 2010:1405 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Växtförädlarrättslag (1997:306) / SFS 2010:1405 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
101405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 6 § växtförädlarrättslagen

(1997:306) ska ha följande lydelse.

10 kap.

6 §

2

Ett beslut av Statens jordbruksverk överklagas till Patentbesvärsrätten

inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten överklagas till Högsta förvalt-

ningsdomstolen inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas 35�
37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överklagande av kammar-
rättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det
krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om
de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 2005:1216.

SFS 2010:1405

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.