SFS 2012:130 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll / SFS 2012:130 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
120130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll

dels att nuvarande 4 b § ska betecknas 4 c §,
dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 b §, av följande lydelse.

4 b §

Har en EES-medborgare eller en sådan medborgares familjemedlem

enligt 4 §, eller motsvarande äldre bestämmelser, förbjudits att återvända till
Sverige får regeringen helt eller delvis upphäva förbudet, om det finns sär-
skilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla.

5 §

3

I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlännings-

lagen (2005:716) i tillämpliga delar:

1 kap. 3 b § om EES-medborgare,
1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,
3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,
4 kap. 1�4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,
5 kap. 1�1 c, 3�10, 12�16 och 17�19 §§ om uppehållstillstånd,
8 kap. 7 a § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt,

EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående
åren och EES-medborgare som är barn,

8 kap. 17 a § om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till Sverige,

om fråga uppkommit om utvisning av en EES-medborgare eller en sådan
medborgares familjemedlem,

9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,
10 kap. 1, 2, 4, 5�10 §§, 11 § första och andra styckena och 17 § om för-

var och uppsikt,

12 kap. 1�5, 13 a och 21�23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,
13 kap. 1�7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,
13 kap. 10 § om motivering av beslut,

1 Prop. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6, rskr. 2011/12:164.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008
om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98, Celex
32008L0115).

3 Senaste lydelse 2009:1545.

SFS 2012:130

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:130

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

13 kap. 11 § om tolkersättning,
13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,
13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,
16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,
17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,
18 kap. 1 § andra stycket om offentligt biträde för barn, samt
19 kap. 1�4 §§ om kostnadsansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Irja Hed
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.