SFS 2012:283 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll / SFS 2012:283 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
120283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20, 21 a och 22 §§ lagen

(1991:572) om särskild utlänningskontroll ska ha följande lydelse.

20 §

2

För ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket kan rätten, om

det finns synnerliga skäl, meddela Säkerhetspolisen eller en polismyndighet
tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation eller, om det är tillräckligt, hemlig övervakning av elektro-
nisk kommunikation.

Rätten kan för ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket, om det

finns synnerliga skäl, även meddela Säkerhetspolisen eller en polismyndig-
het tillstånd att närmare undersöka, öppna eller granska post- eller telegraf-
försändelser, brev, andra slutna handlingar eller paket som har ställts till ut-
länningen eller som avsänts från honom eller henne och som påträffas vid
husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller som finns hos ett
befordringsföretag.

I det tillstånd som avses i andra stycket kan rätten förordna att en försän-

delse som avses i tillståndet och som ankommer till ett befordringsföretag,
ska hållas kvar till dess den närmare undersökts, öppnats eller granskats.
Förordnandet ska innehålla underrättelse om att meddelande om åtgärden
inte får lämnas till avsändaren, mottagaren eller någon annan, utan tillstånd
av den som har begärt åtgärden.

21 a §

3

Om det vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har kommit fram uppgif-
ter om ett brott som inte är av betydelse för det ändamål som har föranlett
avlyssningen eller övervakningen, får uppgifterna användas för att utreda
brottet. Förundersökning eller motsvarande utredning om brottet får dock in-
ledas på grund av dessa uppgifter endast om

1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan

antas att brottet inte föranleder endast böter, eller

2. det finns särskilda skäl.

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

2 Senaste lydelse 2005:720.

3 Senaste lydelse 2005:506.

SFS 2012:283

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:283

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna

användas för att förhindra brott.

22 §

4

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig avlyss-

ning av elektronisk kommunikation ska granskas snarast möjligt. Gransk-
ningen får utföras endast av rätten, Säkerhetspolisen, en polismyndighet el-
ler en åklagare.

Om upptagningen eller uppteckningen innehåller något som inte är av be-

tydelse för det ändamål som har föranlett avlyssningen, ska den i denna del
omedelbart förstöras efter granskningen. I fråga om brott eller förestående
brott som inte är av betydelse för det ändamål som har föranlett avlyssningen
ska dock 27 kap. 24 § andra och fjärde styckena rättegångsbalken tillämpas.

En försändelse eller någon annan handling som omfattas av tillstånd enligt

20 § får inte närmare undersökas, öppnas eller granskas av någon annan än
rätten, Säkerhetspolisen, en polismyndighet eller en åklagare. En sådan
handling ska undersökas snarast möjligt. När undersökningen har slutförts,
ska en försändelse som finns hos ett befordringsföretag tillställas den till vil-
ken försändelsen är ställd och en annan handling återlämnas till den hos vil-
ken handlingen påträffats, om den inte tas i beslag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Irja Hed
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:1545.

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.